Chapter 1

Er Der Virkelig En Gud?

Share:

Er der virkelig en Gud?

I vor hverdag ser alting ud til at have en begyndelse. Faktisk viser videnskaben os, at selv ting der ser ens ud gennem hele vores liv forsvinder, såsom solen og andre stjerner. Solen bruger flere millioner tons af sit brændstof hvert sekund. Da det ikke kan vare evigt, må der have været en begyndelse. Det samme viser sig at være tilfældet for hele universet.

Når så kristne påstår at Bibelens Gud skabte alle livets grundelementer og universet, vil nogle stille det tilsyneladende logiske spørgsmål: “Hvem skabte Gud?”

Bibelens første vers fortæller: “I begyndelsen skabte Gud...”. Der er ikke i disse vers noget forsøg på at bevise Guds eksistens, eller på nogen måde at antyde, at Gud havde en begyndelse. Bibelen gør det faktisk mange steder klart at Gud er udenfor tiden. Han erevig, uden begyndelse eller afslutning—Gud er uendelig! Da han også er uendeligt intelligent, ved han også alle ting1

Men, er det logisk at acceptere eksistensen af et sådant uendeligt væsen? Kan moderne videnskab, der har givet os computerteknologi, rumskibe og medicinske landvindinger, tillade sådan et synspunkt?

Hvad skal vi kigge efter?

Hvilke beviser kan vi forvente at finde, hvis der virkelig findes en evig Gud, der har skabt alle ting, sådan som Bibelen siger? Hvordan kan vi genkende sådan en almægtig skabers arbejde?

Bibelen siger at Gud ved alle ting—han er “alvidende”. Derfor er han uendeligt intelligent. For at kunne genkende hans arbejde, må man vide, hvordan man skal kunne genkende beviset på hans intelligens.

Hvordan kan vi genkende beviset på intelligens?

Hvorfor bliver videnskabsmænd så spændte når de finder stenværktøj sammen med knogler i en hule? Stenværktøjet fortæller om intelligens! Videnskabsmændene ved at værktøjet ikke kunne skabe sig selv—det er et produkt af intelligens.

Derfor konkluderer de ganske rigtigt, at et intelligent væsen stod bag fremstillingen af værktøjet.

Ligeledes ville man aldrig se på Den Kinesiske Mur, Det Hvide Hus i Washington eller Operahuset i Sydney, og konkludere at sådanne bygninger blev skabt efter en eksplosion i et teglværk!

Der er heller ingen der ville tro, at 4 præsidenthovederne på Mt. Rushmore, USA, skulle være et produkt af millioner af års erosion! Vi kan genkende design, beviset på intelligent arbejde. Vi ser menneskeskabte ting over det hele—biler, fly, computere, stereoanlæg, huse, maskiner og så videre. Ingen ville nogensinde foreslå, at sådanne ting bare er produkter af tilfældigheder. Design findes overalt. Det ville aldrig falde os ind, at metal, der blev overladt til sig selv, med tiden ville blive til maskiner, gearkasser, hjul og alle de andre indviklede dele der skal bruges til at lave en bil!

Dette “design-argument” forbindes ofte med William Paley, en anglikansk præst der skrev om disse ting sidst i det attende århundrede. Han huskes især for sit eksempel med et ur og en urmager. I en diskussion om sammenligningen mellem en sten og et ur konkluderede han

“at uret må have en skaber, at der på et tidspunkt, et eller andet sted, har været en håndværker, eller nogle håndværkere, der har fremstillet det netop til det formål som det dækker, og som har udtænkt dets konstruktion og designet dets brug.”2

Paley troede, at ligesom uret har haft en urmager, så er en designer af levende ting også nødvendig. Selv om han troede på en Gud der skabte alle ting, var hans Gud en Mesterdesigner, der nu har trukket tilbage fra sit skaberværk, og ikke Bibelens personlige Gud.3

Men i dag er det sådan, at en stor del af befolkningen, og også mange ledende videnskabsmænd tror, at alle planter og levende væsener, inklusive de ingeniører der laver ure, biler osv., var et produkt af en evolutionsproces—ikke en Skaber-Gud.4 Men kan en sådan holdning virkelig forsvares?

Viser levende væsener tegn på design?

Afdøde Isaac Asimov (en brændende anti-kreationist) erklærede at “I mennesket er der en tre-punds hjerne der, så vidt vi ved, er det mest komplekse og velorganiserede materiale i universet.”5 Hjernen er meget mere kompliceret end de mest avancerede computere der nogensinde er bygget. Ville det ikke være logisk at antage, at hvis menneskets højt intelligente hjerne designede computeren, så må den menneskelige hjerne også være designet?

Videnskabsmænd, der afviser en skabende Gud, er enige om at levende væsener er bevis på design. Dybest set accepterer de Paley’s design-argument, men ikke Paley’s designer.

For eksempel konkluderer Dr. Michael Denton, en ikke-kristen læge og videnskabsmand med en doktorgrad i molekylær biologi:

“Det er den rene universelle perfektionisme, det faktum at uanset hvor vi kigger hen, så finder vi en elegance og opfindsomhed af absolut grænseoverskridende kvalitet, som modsiger ideen om en tilfældig opståen...”
Sammenlignet med det høje stade af opfindsomhed og kompleksitet der udvises af livets molekylære maskineri, ser selv vore mest avancerede apparater klodsede ud. Vi føler os lige så ydmyge, som en stenaldermand ville gøre overfor det 21. århundredes teknologi...
“Det ville være en illusion at tro, at hvad vi i øjeblikket ved om biologisk design, er mere end bare en brøkdel af hele billedet. Indenfor næsten alle områder af fundamental biologisk forskning, afsløres mere avancerede stadier af design og kompleksitet.”6

Dr. Richard Dawkins ved Oxford Universitetet, der fornylig har fået Charles Simonyi legatet, er blevet en af verdens ledende talsmænd for udviklingsteorien. Det er sket på baggrund af udgivelsen af blandt andet bogen “Den blinde Urmager”, der én gang for alle påstår at afvise idéen om en skabende Gud og forsvarer den moderne udviklingsteori. Han siger følgende:

“Vi kan se, at levende væsener er for fantastiske og for utroligt ‘designede’ til at kunne blive til ved et tilfælde”7

Der er ingen tvivl om, at selv de mest glødende ateister indrømmer, at design er nødvendig for de planter og dyr der bebor vores planet. Hvis Dawkins afviser “tilfældighed” i design, hvad sætter han så istedet for “tilfældighed” hvis han ikke accepterer en skabende Gud?

Hvem—eller hvad—er så designeren?

Design indebærer selvsagt en designer. For en kristen, er det design, vi ser omkring os i dag, fuldstændig i overensstemmelse med Bibelens forklaring: “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.” (1. Mos. 1:1) og “I ham [Jesus Kristus] blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder.” (Kol. 1:16).

Men, evolutionister som Richard Dawkins, der indrømmer et design i levende væsener, afviser ideen om en Designer/Gud. Om Paley siger Dawkins:

“Paley’s argument er konstrueret med ægthed og med baggrund i den bedste biologiske forskning på hans tid, men det er forkert, fuldstændig forkert. Sammenligningen mellem et teleskop og et øje, mellem et ur og en levende organisme, er forkert.”8

Hvorfor? Fordi Dawkins tillægger design hvad han kalder “fysikkens blinde kræfter”, og ”den naturlige udvælgelsesproces”.

Dawkins skriver:

På trods af hvad det kunne se ud til, er den eneste urmager i naturen fysikkens blinde kræfter, selvom disse udøves på en helt speciel måde. En rigtig urmager er forudseende: han designer sine tandhjul og fjedre, han planlægger deres sammenhæng, med et fremtidigt formål for øje.
Naturlig udvælgelse, den blinde og ubevidste automatiske proces som Darwin opdagede, og som vi nu ved er forklaringen på eksistensen og den tilsyneladende målrettede form alt liv har, har ikke noget formål i tankerne. Den har ingen tanker. Den planlægger ikke med fremtidige mål for øje. Den har ingen visioner, er ikke forudseende, er i det hele taget ikke seende. Hvis en sådan proces påstås at spille urmagerens rolle i naturen, må der være tale om en blind urmager.” (forfatterens fremhævelse)9

Dawkins indrømmer dog at

“Jo mere usandsynlig en ting statistisk set er, jo mindre kan vi tro at den bare skete ved en tilfældighed. Overfladisk set er det åbenbare alternativ til tilfældigheder, en intelligent Designer”10

Ikke desto mindre afviser han ideen om en “Intelligent Designer” og giver i stedet dette svar:

“Svaret, Darwins svar, er gradvise trin-for-trin ændringer fra simple begyndelser, fra oprindelige eksistenser, tilstrækkeligt simple til at eksistere ved et tilfælde. Hver succesfuld ændring i den gradvise evolutionsproces var så simpel, i forhold til sin forgænger, at den opstod ved et tilfælde.
Men hele rækken af kumulative trin udgør alt andet end en tilfældig proces, hvis man tænker på det komplekse slutprodukt i forhold til det oprindelige udgangspunkt. Den kumulative proces styres af ikke-tilfældig overlevelse. Formålet med dette kapitel er at demonstrere kraften i den kumulative udvælgelse som en fundamental ikke-tilfældig proces.”11

Dybest set gør Dawkins ikke andet end at påstå at naturlig udvikling12, 13, 14 og mutationer 15, 16, 17 tilsammen udgør den mekanisme der styrer evolutionsprocessen. Han tror, at disse processer er “ikke-tilfældige” og “styrede”. Ikke andet end en sofistikeret måde at sige at evolutionen selv er designeren!

Frembringes design af proceduren i ‘naturlig udvælgelse’?

Livet er bygget på information. Denne information er indeholdt i arvelighedsmolekylet DNA, der skaber en organismes gener. Derfor, hvis man vil påstå at naturlig udvælgelse og mutationer er evolutionsprocessens grundlæggende mekanismer, må man også påvise at disse processer frembringer den information der er årsag til det design der er i alle levende væsener.

Enhver der kender lidt til grundlæggende biologi ved selvfølgelig, som Darwin gjorde, at naturlig udvælgelse er en logisk proces der kan observeres. Men naturlig udvælgelse arbejder kun med den information der allerede indeholdes i generne—der produceres IKKE ny information.18, 19 Dette er faktisk i overensstemmelse med Bibelens beretning om arternes oprindelse, ifølge hvilken Gud skabte bestemte “arter” af dyr og planter, der hver især forplanter sig inden for deres art.

Det er korrekt at man kan observere stor variation inden for en “art”, og dermed se resultaterne af naturlig udvælgelse. For eksempel er ulve, prærieulve og dingoer udviklet som et resultat af, at den naturlige udvikling arbejder med den information der findes i ulv-/hundeartens gener. Men pointen er, at INGEN ny information er produceret—disse variationer af hunde er resultatet af omrokering, sortering og adskillelse af informationen i den oprindelige hundeart. Man har aldrig observeret at en “art” er blevet til en helt anden “art” med information der aldrig har eksisteret tidligere!20 Uden intelligent påvirkning kan naturlig udvælgelse ikke fungere som en mekanisme for evolution.

Denton bekræfter dette når han siger:

“Det kan ikke siges tydeligt nok, at evolution ved naturlig udvælgelse, svarer til at løse et problem uden intelligent ledelse, uden intelligent input overhovedet. Ingen aktivitet der involverer intelligent input kan sammenlignes med evolution ved naturlig udvælgelse.”21

Uden en måde at øge information på, kan naturlig udvælgelse ikke virke som en mekanisme for evolution. Evolutionstilhængere er enige i dette, men de tror at mutationer på en eller anden måde tilvejebringer den information som en naturlig udvælgelse kan arbejde med.

Kan mutationer producere nye informationer?

Videnskabsmænd ved faktisk at svaret er NEJ! Dr. Lee Spetner, en meget dygtig videnskabsmand der har undervist i informations- og kommunikationsteori ved John Hopkins Universitetet, gør dette meget klart i sin bog “Not by Chance” (“Ikke ved et Tilfælde”):

“I dette kapitel vil jeg give adskille eksempler på evolution, især mutationer, og vise at informationerne ikke er øgede... Men gennem al min læsning af livs-videnskabens litteratur, har jeg aldrig fundet en mutation der har tillagt information.”22
“Alle mutationer, der er blevet studeret på molekylært plan viser sig at reducere de genetiske informationer, istedet for at øge dem.”23
“NDT [den neo-Dawinistiske teori] skal forstille at forklare, at livets informationer er fremkommet gennem evolution. Den nødvendige biologiske forskel mellem et menneske og en bakterie findes i disse informationer. Alle andre biologiske forskelle er en følge af dette. Menneskelige gener indeholder mange flere informationer end en bakteries gen. Informationer kan ikke opbygges via mutationer, der mindsker disse. Man kan ikke lave en forretning ved at miste penge hele tiden.”24 (forfatterens fremhævelser)

Videnskabens evolutionstilhængere kan ikke omgå den forklaring mange videnskabsmænd—inklusive Dr. Spetner—er kommet til. Mutationer virker IKKE som en mekanisme for evolutionens proces. Spetner opsumerer således:

“Neo-Darwinisterne vil gerne have os til at tro at store evolutionsmæssige forandringer er resultatet af en serie mindre hændelser, hvis bare der er nok af dem. Men hvis disse hændelser alle medfører tab af information, kan de ikke være små skridt i den slags evolution som NDT foregiver at forklare, uanset hvor mange mutationer der er. Den, der tror at makroevolution sker via mutationer der mister informationer, er ligesom købmanden der mistede lidt hver gang han solgte noget, men regnede med at hvis bare han solgte meget, så gik det nok alligevel...”
“Ikke en eneste mutation der øger mænden af informationer i et gen er blevet observeret. Det viser helt sikkert, at der ikke er basis for de milloner af potentielle mutationer teorien kræver. Manglen på observationer på bare en enkelt mutation der øger mængden af information, er mere end bare en mangel på at finde støtte for teorien. Det er bevis på at teorien er forkert. Vi har her en alvorlig udfordring til den neo-Darwinistiske teori.”25 (forfatterens fremhævelser)

Dette bekræftes også af Dr. Werner Gitt, leder og professor ved det Tyske Institut for Fysik og Teknologi, i hans svar på spørgsmålet “Kan ny information opstå gennem mutationer?”

“...Denne idé er central i forestillingerne om evolution, men mutationer kan kun forårsage ændringer i eksisterende informationer. Der kan ikke ske en forøgelse af informationer, og stort set alle ændringer der sker ved mutationer er skadelige. Der kan ikke fremkomme et grundlag for nye funktioner eller nye organer, mutationer kan ikke være kilden til ny (skabende) information.”26 (forfatterens fremhævelser)

Så hvis naturlig udvælgelse og mutationer kan udelukkes som metoder til at frembringe levende væseners informationer og design, må en anden kilde findes.

Men der er endnu flere grundlæggende problemer for dem der forkaster en skabende Gud som kilden til information.

Flere problemer!

Forstil dig at du sidder i en Jumbojet og læser om hvordan dette fantastiske fly er konstrueret. Du er betaget af det faktum at denne flyvende maskine er lavet af 6 millioner enkeltdele—men så kommer du til at tænke på at ikke en eneste af disse dele kan flyve! En ret foruroligende tanke når man flyver med 750 km/t i 12 kilometers højde!

Men du kan trøste dig med, at selv om ingen af flyets enkeklte dele kan flyve, så kan de allesammen flyve når de samles til en flyvemaskine!

Vi kan bruge konstruktionen af en flyvemaskine til at forstå hvordan cellers grundlæggende biokemiske mekanismer fungerer.

Videnskaben har opdaget at der i en celle er tusindvis af “biokemiske maskiner”. For eksempel kunne en af dem styre cellens evne til at føle lys og overføre det til elektriske impulser. Men hvad videnskaben engang troede var en simpel proces, såsom at kunne føle lys og overføre det til elektriske impulser, har vist sig faktisk at være en meget kompliceret affære. For at dette eksempel skal kunne virke skal der være utallige komponenter på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og i den rette mængde—ellers virker det bare ikke. Med andre ord, ligesom alle delene i en Jumbojet skal samles, og samles i den rigtige rækkefølge og i de rigtige mængder, før den kan flyve, sådan skal alle dele i en celles “biokemiske maskiner” også være på plads for at de kan fungere. Og der er tusindvis af den slags “maskiner” i en enkelt celle, der alle er vitale for at det hele virker.

Hvad betyder så dette? Ganske enkelt at udvikling fra kemiske sammensætninger til levende systemer er umulig.

Videnskaben ved nu at livet er bygget på disse “maskiner”. Dr. Michael Behe, Professor i biokemi ved Lehigh University i Pennsylvanien, beskriver disse “biokemiske maskiner” som “ikke-reducerbare komplekse enheder”:

“Nu får de fundamentale videnskaber om livet og moderne biokemi problemer. Den enkelthed man engang troede var fundamentet for alt liv, har vist sig at være et spøgelse. Istedet beboes en celle af meget komplicerede ikke-reducerbare enheder.”
“At livet er designet af en intelligens er et chock for os i det 21. århundrede, da vi er blevet så vant til at tænke på livet som et resultat af simple naturlove. Men andre århundreder har haft deres chock, og der er ingen grund til at tro at vi skulle slippe.”27 (forfatterens fremhævelser)

For at illustrere dette yderligere, så prøv at forestille dig at du klasker til en myg. Stil dig så dette spørgsmål—hvorfor døde myggen? Myggen indeholder jo stadig alle de elementer en evolutionist kunne ønske sig for at livet kan opstå af en ursuppe. Alligevel ved vi, at intet vil udvikle sig fra “mygge-suppen”. Fordi, da du klaskede til den, lavede du uorden i den,—designet blev ødelagt!

Når myggens “maskineri” én gang er ødelagt, så kan organismen ikke længere eksistere. På celle plan er 22 der rent bogstaveligt tusindvis af “maskiner” der skal være tilstede, for at muligheden for liv er til stede. Det betyder at evolution fra kemikalier er umulig.

Evolutionisten Dawkins erkender at der er brug for “maskineri” for at begynde livet, når han siger:

“En kopimaskine kan kopiere sine egne tegninger, men den er ikke i stand til spontant at blive til. Biomorphs kopieres hurtigt i et computerprogram, men de kan ikke skrive deres egne programmer eller bygge en computer de kan arbejde i. Teorien om den blinde urmager er utroligt holdbar, hvis vi antager at der finder en kopiering sted med en efterfølgende bevidst udvælgelse. Men hvis kopiering behøver komplekst maskineri, og da vi kun kender til at komplekst maskineri kan eksistere på baggrund af bevidst udvælgelse, har vi et problem”28

Ja, her har vi sandelig et problem! Jo mere vi ser på hvordan livet fungerer, jo mere kompliceret bliver det, og jo mere kan vi se at livet ikke kunne opstå af sig selv. Hertil kræves ikke bare informationskilder, men livets komplekse kemiske “maskiner” skal alle være til stede fra begyndelsen!

Et endnu større problem!!

Nogle videnskabsmænd og undervisere har forsøgt at komme uden om problemet ved at antage, at hvis alle de kemikalier der indeholdes i arvelighedsmolekyler (og de informationer de indeholder) blev samlet på et tidspunkt i fortiden, så kunne livet være opstået.

Som vi allerede har fastslået, så er livet bygget på information. Faktisk er det sådan, at blot en enkelt af de milliarder af celler, som den menneskelige krop består af, indeholder nok informationer i generne til at fylde mindst 1000 bøger med hver 500 maskinskrevne sider med informationer. Nu mener videnskaben endda, at dette er alt for lidt.

Hvor er al denne information kommet fra? Nogle prøver at forklare det således: En professor tager alle bogstaver fra A-Å, og lægger dem i en hat. Herefter sender han hatten rundt til sine elever og beder dem hver især vælge et tilfældigt bogstav.

Det er let nok at se muligheden (uanset hvor usandsynlig den er) for at tre elever lige efter hinanden vælger bogstaverne M, U og S. Sæt disse tre bogstaver sammen, og de danner et ord—MUS. Professoren konkluderer derfor, at hvis der er tid nok til rådighed, uanset hvor usandsynligt det synes, så er der altid mulighed for at der vil blive formet en serie ord der kan danne en sætning, og i sidste ende kan disse danne et leksikon. Eleverne bildes på den måde ind, at ingen intelligens er nødvendig for at liv kan opstå af kemikalier. Så længe molekylerne blev samlet i den rigtige orden, for eksempel til at danne DNA, kunne livet opstå! Overfladisk set lyder dette som et logisk argument. Men der er en grundlæggende fejl i argumentet.

Tænke over det! Rækken af bogstaver, MUS, for hvem er det et ord? En Englænder, en dansker, en franskmand, en tysker eller en kineser? Det er kun et ord for dem der kender sproget. Med andre ord, bogstavernes rækkefølge giver ingen mening, medmindre der allerede findes et sprogligt system og et oversættelsessystem, der kan give rækkefølgen af bogstaverne mening!

I en celles DNA ville molekylernes orden også være helt uden mening, hvis der ikke er et sprogligt system (andre molekyler) der giver denne orden mening! DNA uden et system giver ingen mening, og et system uden DNA ville heller ikke virke. Den næste komplikation er, at det system der aflæser molekylernes orden i DNA’et selv er defineret af DNA’et! Dette er en anden af disse “maskiner” der skal være på plads, og fuldt funktionsdygtig, for at livet kan eksistere!

Kan information komme fra ikke-information?

Vi har allerede vist at information ikke kan komme fra mutationer, en af evolutionens såkaldte mekanismer. Men kan information opstå på andre måder?

Dr. Werner Gitt slår fast, at en af de ting vi med sikkerhed ved, er at information ikke kan opstå fra uorden ved et tilfælde. Der skal altid (mere kompliceret) information til for at producere information, og i sidste ende er information et resultat af intelligens:

“Et kodesystem er altid resultatet af en mental proces (der kræves en intelligent oprindelse eller skaber)... Det skal understreges at stof ikke af sig selv er i stand til at generere en kode. Alle erfaringer viser at tænkning, det være sig frivilligt, erkendende og kreativt, er nødvendig.”29
“Der er ingen kendt naturlov igennem hvilken stof kan frembringe information, ligeledes er der heller ingen fysisk proces, eller materielle fænomener, der kan gøre dette.”30
“...der er ingen kendt naturlov, ingen kendt proces og ingen kendt rækkefølge af hændelser, der kan få information til at opstå af sig selv.”31

Hvad er så kilden til information?

Vi kan konkludere, at de enorme mængder af information, der er i levende organismer, må komme fra en intelligens der må være os overlegen. Nogle vil så sige, at en sådan kilde må være blevet skabt at noget med en endnu større information/intelligens.

Men hvis man tænker sådan, må man også spørge, hvor denne større information/intelligens så kommer fra? Og hvor kom den næste så fra? Man kan blive ved i al evighed, medmindre...

... medmindre der var en kilde af uendelig intelligens. Men er det ikke netop hvad Bibelen indikerer når vi læser at “I begyndelsen skabte Gud...”? Bibelens Gud er et uendeligt væsen der ikke er bundet af tid og rum, eller noget som hlest andet.

Selv Richard Dawkins anerkender dette:

“For en gangs skyld har vi lov at påstå at der findes organiseret kompleksitet, om ikke andet, så den der findes i DNA/proteiners reproduktionsmekanisme, som det er relativt let at kalde for generatorer for endnu større organiserede kompleksiteter. Det er netop hvad størstedelen af denne bog handler om. Men selvfølgelig må enhver Gud, der er i stand til at designe noget så komplekst som DNA/proteiners reproduktionsmekanismer, selv være mindst lige så kompleks og organiseret som den mekanisme er det. Det gælder ikke mindst, hvis vi oven i dette også går ud fra, at han er i stand til så avancerede funktioner som at lytte til bøn og til at tilgive synder.”
“At forklare oprindelsen af DNA/protein-mekanismen ved at inddrage en overnaturlig designer forklarer ingenting, for det efterlader designerens oprindelse uforklaret. Så må man sige noget i stil med, ‘Gud har altid været der’, og hvis man tillader sig selv den slags lette udveje, kan man lige så godt sige, ‘DNA har altid været der’ eller, ‘livet har altid været der’, og så lade det blive ved det.”32

Men hvad er så den logiske forsvarsposition? Er det at grundstofferne altid har eksisteret (eller skabte sig selv uden nogen grund), og arrangerede sig selv i informationssystemer STIK IMOD alt hvad der observeres af den virkelige videnskab? Eller er det et uendeligt væsen, Bibelens Gud, der er kilden til uendelig intelligens,33 og som skabte informationssystmerne, så livet kunne eksistere, I OVERENSSTEMMELSE med virkelig videnskab?

Hvis virkelig videnskab støtter Bibelens påstande om en uendelig Skabende Gud, hvorfor accepterer alle videnskabsmænd så ikke dette? Michael Behe svarer således:

“Den fjerde og vigtigste grund for videnskabens modstand mod teorien om intelligent design er også baseret på filosofiske betragtninger. Mange mennesker, inklusive mange vigtige og velrenommerede videnskabsmænd, vil bare ikke have, at der er noget ud over naturen. De vil ikke have at et overnaturligt væsen har indflydelse på naturen, uanset hvor kortvarig eller konstruktiv denne indflydelse har været.”
“Med andre ord... så bringer de et filosofisk engagement ind i deres videnskab som begrænser, hvilke forklaringer de vil acceptere om den fysiske verden. Det fører nogle gange til en temmelig underlig opførsel.”34

Problemet er: hvis man accepterer, at der er en Gud der skabte os, så ejer den Gud os også. Hvis denne Gud er Bibelens Gud, så ejer Han os, og har derfor også ret til at lave de regler livet skal leves efter. Vigtigere endnu er, at han i Bibelen også fortæller os at vi har gjort oprør mod Ham, vores Skaber. På grund af dette oprør (som kaldes synd), er vi dømt til døden. Men de gode nyheder er, at vores Skaber gav os et middel til at fri os ud af syndens oprør, så de der kommer til Ham i tro og anger over deres synder kan modtage den Hellige Guds tilgivelse og tilbringe evigheden sammen med ham. (Mere om det sidst i dette hæfte.)

Men hvem skabte så Gud?

Ifølge alle definitioner, så har et evigt væsen altid eksisteret—der er ingen der har skabt Gud. Han er den selv-eksisterende—Bibelens store “Jeg Er”. Han er ikke underlagt tid—det var jo Ham der skabte tiden.35

Så indvender du måske: “Men det vil jo betyde at jeg skal acceptere det ved tro, fordi jeg ikke kan forstå det til fulde”.

Vi læser i Hebræerbrevet: Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. (Hebr. 11:6)

Hvad slags tro er kristendom så? Det er ikke en blind tro som nogen mener. Faktisk er det evolutionister der fornægter Skaberen, der har den blinde tro.36 De bliver nødt til at tro på noget (f.eks. at information kan opstå tilfældigt af uorden) der er stik imod al virkelig videnskab. Men Kristus åbner faktisk gennem Helligånden kristnes øjne, så de kan se, at deres tro er virkelig.37

Den kristne tro er en logisk forsvarlig tro. Det er også derfor Bibelen gør det meget klart, at enhver der ikke tror på Gud, er uden undskyldning:

“For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.” (Rom. 1:20)

Hvordan ved vi at Skaberen er Bibelens Gud?

Det spændende ved at være kristen er at vide, at Bibelen ikke bare er endnu en religiøs bog, men at den ER Skaberens ord, sådan som den selv siger.

Det er kun Bibelen der forklarer hvorfor der er skønne og grimme ting, hvorfor der er liv og død, hvorfor der er sundhed og sygdom, hvorfor der er kærlighed og had. Kun Bibelen giver os en sand og troværdig redegørelse for livets og universets oprindelse.

Og igen og igen er Bibelens historiske forklaringer blevet bekræftet af arkæologi, biologi, geologi og astronomi. Ingen selvmodsigende eller forkerte informationer er nogensinde blevet fundet på Bibelens sider, selv om den blev skrevet for mange hundrede år siden, af mange forskellige forfattere, der hver især var inspirerede af Guds Helligånd.

Videnskabsmænd fra mange forskellige områder har frembragt hundredvis af bøger og bånd der forsvarer Bibelens ægthed og dens påstand om at være en åbenbaring til os fra vores Skaber. Den fortæller os ikke bare hvem vi er, og hvor vi kom fra, men den giver os også de gode nyheder om hvordan vi kan tilbringe evigheden sammen med vor Herre og Frelser.

Dette hæfte, og andre spændende materialer, kan let skaffes ved at kontakte post- eller internetadresserne forrest i hæftet.

Answers in Genesis (Svar i 1. Mosebog) ønsker at give al ære til Gud som Skaberen, og at bekræfte Bibelen som sandheden om verdens og menneskers oprindelse og historie. En del af denne sande historie er den dårlige nyheds om hvordan Adams oprør bragte død, lidelse og adskillelse fra Gud ind i verden. Vi kan se resultatet af dette oprør overalt. Mennesker, der er syndere fra fødslen (Salme 51:7), kan ikke leve sammen med en Hellig Gud, men er dømt til adskillelse fra Gud.

Den gode nyhed er at Gud har gjort noget ved det. Gud gav os en vidunderlig måde at blive sat fri fra synden på. Bibelen fortæller at Gud sendte Kristus, Hans egen Søn, som det perfekte offer og til at lide straffen for menneskers synder. Det er Herren Jesus Kristus der skabte jorden (Kol. 1 v 16) og som kom til jorden, som helt Gud og helt menneske, så at Han kunne lide straffen for din og min synd. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et mennesker, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus (1. Kor. 15:20-22).

Vor Herre Jesus Kristus døde på et kors, men på den tredje dag genopstod han, og overvandt døden, så at envher der tror på Ham og accepterer Ham i sit liv, kan komme tilbage til Gud og leve evigt sammen med Skaberen. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som trro på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (Joh. 3:16). Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed (Joh. Første Brev 1:9)

Dem der ikke ved tro accepterer hvad Kristus har gjort for dem, og ikke erkender deres syndige natur og behov for forløsning (at Kristus betaler løsesummen der kan sætte os fri fra synd og død), advarer Bibelen om at de skal være fortabt for evigt, borte fra Gud. Men for dem der giver deres liv til Herren—hvilket vidunderligt budskab! Hvilken vidunderlig Frelser! Hvilken vidunderlig frelse i Kristus Skaberen!38

(Skriv eller ring til det nærmeste Answers in Genesis kontor—se indersiden af omslaget, for yderligere informationer om hvad Bibelen siger om at modtage evigt liv.)1 Salme 90:2, 106;48, 147:5. Bemærk at kun ting der har en begyndelse også skal have en årsag.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25> 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Footnotes

 1. J. Sarfati, “If God created the universe, then who created God?! CEN Technical Journal 12(1)20-22, 1998.
 2. W. Paley, Natural Theology: or Evidences of the Existence and Attributes of the Dity, Collected From the Appearances of Nature. 1802 Genoptrykt i 1972 af St. Thomas Press, Houston, Texas, s. 3.
 3. I. Taylor, In the Minds of Men, 1991. TFE Publishing, Toronto, Canada. S. 121.
 4. Dette er den proces efter hvilken livet spontant skulle være opstået fra ikke-liv. I løbet af lang tid, skal forskellige dyr og planter være udviklet som et resultat af små forandringer, hvilket skulle resultere i en forøgelse af de genetiske informationer. For eksempel påstår evolutionister at fisk udviklede sig til amfibiedyr—amfibiedyr til reptiler—reptiler til fugle og pattedyr. Mennesket blev på et tidspunkt udviklet fra en fælles abe-forfader.
 5. Asimov, Isaac. 1970 “In the Game of Energy and Thermodynamics You Can’t Even Break Even,” Smithsonian (juni), s. 10 [citeret på side 82 i The Illustrated ORIGINS Answer Book, 1995, Eden Communications, Gilbert Arizona.]
 6. Denton, Michael, 1986. Evolution: A Theory in Crisis, Adler & Adler Publishers, Inc., Bethesda, Maryland. S. 342.
 7. Dawkins, Richart. 1987. The Blind Watchmaker, W. W. Norton & Co., New York. S. 43.
 8. Samme, s. 5.
 9. Samme
 10. Dawkins, Richard. 1982. “The Necessity of Darwinism”, New Scientist, vol. 94 (15. April). S. 130.
 11. Dawkins. 1987. S. 43.
 12. Dr. Gary Parker, siger (som jeg også gør i næste sektion) at naturlig udvælgelse finder sted, men at den fungerer “forebyggende” og at den ikke har noget at gøre med at en organisme ændrer sig til en anden! “Naturlig udvælgelse er blot en af de processer der opererer i vores nuværende korrupte verden, for at sikre at de skabte arter kan sprede sig over hele jorden i al den økologiske og geografiske mangfoldighed (ofte på trods af menneskelig forurening).” Parker, Gary 1994. Creation Facts of Life, Master Books, Green Forest, Arkansas, s. 75.

  “[Richard] Lewontin er evolutionist og udtalt anti-kreationist, men han anerkender ærligt de samme begrænsninger i naturlig udvælgelse som kreationister gør:

  ‘...naturlig udvælgelse opererer hovedsageligt for at gøre organismer i stand til at vedligeholde deres evne til tilpasning fremfor at forbedre den.’ (forfatterens fremhævelser.)

  “Naturlig udvælgelse leder ikke videre til fortsatte forbedringer (evolution), den hjælper blot til at vedligeholde evner som organismerne allerede har (skabelse). Lewontin noterer sig også at uddøde arter ser ud til at have været lige så egnede til at overleve som nulevende arter, og siger derfor:

  ‘...naturlig udvælgelse ser ikke ud til at forbedre en arts chancer for overlevelse, men gør blot arten i stand til at følge med når omgivelserne ændrer sig.’ (forfatterens fremhævelser.)

  “For mig ser det ud til at naturlig udvælgelse kun virker fordi hver art blev skabt med tilstrækkelig variation til at være frugtbare og opfylde jorden i alle dens økologiske og geografiske variationer.” Parker, Gary. 1994. s. 84-86.

 13. Samme, s. 70-86.
 14. Wieland, Carl. 1995. Stones and Bones. Creation Science Foundation Ltd., Acacaia Ridge, D. C., Queensland, Australia. S. 18—20.
 15. “Faktisk er mutationer kun ændringer i gener der allerede eksisterer.” Parker, Gary. 1994. S. 103.

  “I en artikel med det paradokse navn “Evolutionens Mekanismer” definerer Francisco Ayala mutationer som ‘en fejl’ i DNA.” Parker, Gary. 1994. S. 99.

 16. Samme, s. 88-104.
 17. Wieland. 1995. s. 18-25.
 18. Lester, L. P., og Bohlin, Raymond G. 1989. The Natural Limits to Biological Change. Probe Books, Dallas, Texas. S. 175—176
 19. E. Noble, G. Noble, G. Schad og A. MacInnes, Parasitology: The Biology of Animal Parasites. Lea & Febiger, Philadelphia. 1989. Kapitel 6, Evolution of Parasitism?, s. 516 siger, “Naturlig udvælgelse kan kun reagere på de biologiske emner der allerede eksisterer. Den kan ikke skabe emner for at imødegå tilpasnings krav.”
 20. For eksempel, på trods af mange udokumenterede krav fra evolutionister om det modsatte, har ingen observeret eller dokumenteret at et reptil kan ændres til en fugl. Det klassiske eksempel der fremstilles af nogle evolutionister som en “mellemform”, Archaeopteryx, er nu blevet forkastet af mange evolutionister (se Gary Parker, Creation: Facts of Life, Maser Books, Green Forest, Ark., 1994)
 21. Denton. 1986. S. 317.
 22. Spetner, Lee, Dr. 1997. Not By Chance, The Jucaica Press, Ind., Brooklyn, New York. S. 131-132.
 23. Samme, s. 138.
 24. Samme, s. 143.
 25. Samme, s. 159-160.
 26. Gitt, Werner. 1997. In the Beginning Was Information. CLV, Bielefeld, Tyskland. S. 127.
 27. Behe, Michael J. 1996. Darwin’s Black Box. The Free Press, New York. S. 252-253.
 28. Dawkins. 1987. S. 139-140.
 29. Gitt. 1997. S. 64-67.
 30. Samme, s. 79.
 31. Samme, s. 107.
 32. Dawkins. 1987. S. 141.
 33. Således i stand til at skabe uendelig information, og i hvert fald den enorme, og dog begrænsede, information i liv.
 34. Behe. 1996. S. 243.
 35. 2. Mosebog 3:14, Job 38:4, Joh. Ev. 8:58, Joh. Åb. 1:18, Esajas 44:6, 5. Mosebog 4:39.
 36. Matt. 13:15, Joh. Ev. 12:40, Rom. 11:8-10.
 37. Matt. 13:16, Ap. Gern. 26:18, Efes. 1:18, 1. Joh. 1:1
 38. Matt. 5:18, 2. Tim. 3:16, 2. Peter 1:21, Salme 12:6, 1. Tess 2:13.

Help Translate

Please help us provide more material in Danish.

Help Translate

Visit our English website.