Trosbekendelse

Share:

I. Prioritering

A. Skabelsens videnskabelige aspekter er vigtige, men er sekundære i forhold til forkyndelsen af Evangeliet om Jesus Kristus som Konge, Skaber, Forløser og Dommer.

B. Læren om Skaberen og skabningen kan ikke adskilles fra Evangeliet om Jesus Kristus.

II. Det grundlæggende

A. Bibelen er Guds skrevne ord. Det er guddommeligt inspireret og uden fejl. Det er den øverste autoritet i alle spørgsmål om tro og adfærd. Ordet er sandt som det er skrevet i de oprindelige skrifter.

B. Den endelige vejledning til forståelsen af skriften er skriften selv.

C. Beretningen om alle tings tilblivelse i 1. Mosebog er en enkel men faktuel fremstilling af faktiske begivenheder, og giver derfor et sæt pålidelige rammer for videnskabelig research i spørgsmålene om livets oprindelse og historie, om mennesket, jorden og universet.

D. De forskellige oprindelige former for liv ("arter"), inklusive mennesket, blev til gennem Guds direkte skabelsesakt. De levende efterkommere af enhver af de originale arter (bortset fra mennesket) kan repræsentere mere end én art i dag, idet det genetiske potentiale fra den originale art reflekteres i de nye arter. Kun begrænsede biologiske forandringer (inklusive nedbrydning via mutationer) er sket på naturlig måde for de enkelte arter siden skabelsen.

E. Syndfloden der beskrives i 1. Mosebog var en faktisk og historisk begivenhed, verdensomspændende (global) i omfang og effekt.

F. Den særlige skabelse af Adam (som én mand) og Eva (som én kvinde), og at de senere faldt i synd, er grundlæggende for nødvendigheden af menneskehedens frelse.

G. Døden, i både fysisk og åndelig form, kom ind i verden som en følge af — og en direkte konsekvens af — menneskets synd.

III. Teologi

A. Hele menneskeslægten er syndere, som en arv fra Adam og individuelt (egne valg), og er derfor underlagt Guds vrede og fordømmelse og kan ikke opnå virkelig indsigt uden Guds åbenbaring.

B. Guddommen er treenig — Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

C. Fritagelsen fra straf og syndens magt er kun opnåelig for mennesket gennem Jesu Kristi offerdød og fysiske opstandelse fra de døde.

D. Helligånden gør det muligt for en synder at angre og tro på Jesus Kristus.

E. Helligånden arbejder i enhver troende for at frembringe retfærdighedens frugt.

F. Frelsen er en gave der kun kan modtages i tro på Kristus alene og udtrykkes i den enkeltes overgivelse, anerkendelse af Kristi død som fuld betaling for synd, og mogtagelse af den opstandne Kristus som Frelser, Herre og Gud.

G. Jesus blev undfanget af Helligånden og født af Jomfru Maria

H. Jesus Kristus opstod fra de døde, for til Himmels, og sidder ved Gud den Almægtiges højre hånd, hvorfra han personligt skal vende tilbage til jorden og dømme levende og døde.

I. Satan er Guds og menneskers personlige og åndelige modstander.

J. De der ikke tror på Kristus vil modtage en evig straf, men de troende skal have evigt liv sammen med Gud.

IV. Generelt

Følgende påstande betragtes af bestyrelsen for Answers in Genesis som værende enten i overensstemmelse med skriften eller en følge af skriften.

A. Skriften lærer os at mennesket og hele skabningen ikke er ret gammel.

B. Dagene i 1. Mosebog henviser ikke til geologiske aldre, men til seks (seks) bogstavelige fireogtyve (24) timers skabelsesdage.

C. Syndfloden var en betydningsfuld geologisk hændelse og mange (men ikke alle) fossile lag opstod under syndfloden.

D. Gap teorien har ikke basis i skriften.

E. Det syn, der normalt bruges til at undgå Bibelens autoritet og, at viden og/eller sandhed kan opdeles i "verdsligt" og "religiøst" afvises.

F. Pr. definition kan ingen beviser på noget felt, historisk og kronologisk, enten de er åbenbare, resultater af tolkning eller påstande, være gyldige hvis de er i modstrid med Bibelens ord. Det er vigtigt at bemærke det faktum at beviser altid bygger på tolkninger foretaget af fejlbarlige mennesker der ikke besidder al information.

Help Translate

Please help us provide more material in Danish.

Help Translate

Visit our English website.