Chapter 1

Bestaat God echt?

Bestaat God echt?

God,- Een eeuwig Wezen?

In ons dagelijks leven ervaren we dat vrijwel alles een begin lijkt te hebben. Natuurwetten en fysica laten ons zien dat zelfs zaken die onveranderlijk lijken tijdens ons leven, zoals de zon en andere sterren, uiteindelijk uitgeput zullen raken. De zon verbruikt haar brandstof met een tempo van miljoenen tonnen per seconde. Aangezien dit niet eeuwig kan voortduren, zal de dus zon ooit een begin moeten hebben gehad. Ditzelfde kan worden aangetoond voor het gehele universum.

Dus wanneer christenen beweren dat de God van de Bijbel alles heeft geschapen in het leven en het universum, zullen sommigen de volgende schijnbaar logische vraag stellen: ‘Wie schiep God’ Het eerste vers in de Bijbel luidt: In den beginne schiep God … ‘. Er wordt in deze woorden geen poging gedaan om het bestaan van God te bewijzen of op een of andere manier gesuggereerd dat God een begin had.

In tegendeel, de Bijbel maakt op verscheidene plekken duidelijk dat God zich buiten de tijd bevindt. Hij is eeuwig en zonder begin of eind. God is oneindig! Hij is alwetend, met Zijn oneindige intelligentie.1

Is het logisch om het bestaan van zo’n eeuwig wezen te accepteren? Biedt de moderne wetenschap met haar vruchten zoals computers spaceshuttles en medische doorbraken, ruimte voor een dergelijk denkbeeld.

Waar zouden we naar moeten zoeken?

Welk bewijs materiaal verwachten we te vinden als er echt een oneindige God is die alles heeft geschapen, zoals de Bijbel beweert? Hoe zouden we het werk van zo’n almachtige Schepper herkennen?

De Bijbel verklaart dat God alles weet – Hij is alwetend. Daarom is hij oneindig intelligent. Om het werk van Zijn handen te herkennen zou je eerst moeten weten hoe je de bewijzen van Zijn intelligentie kunt leren herkennen.

Hoe herkennen we de bewijzen van zijn intelligentie?

Waarom worden wetenschappers zo opgewonden als ze samen met beenderen stenen werktuigen in een grot vinden?

De stenen werktuigen tonen intelligentie!. De wetenschapper onderkent dat deze werktuigen niet uit zichzelf zijn ontstaan. Ze zijn het gevolg van een intelligente inbreng. Dus, terecht concluderen de onderzoekers dat een intelligent schepsel verantwoordelijk was voor het maken van deze werktuigen. Op dezelfde wijze, kun je ook kijken naar de Chinese Muur, het Witte Huis in Washington of het Vredespaleis in Den Haag. De conclusie zal zijn dat deze niet zijn ontstaan als gevolg van een explosie in een steenfabriek.

Ook zal er niemand geloven dat de hoofden van de Amerikaanse presidenten op Mt. Rushmore het product zijn van miljoenen jaren erosie! We kunnen ontwerp herkennen, het bewijsmateriaal als gevolg van intelligentie.

We zien overal om ons heen door de mens gemaakte objecten – auto’s vliegtuigen, computers, stereo’s, huizen, gereedschappen en ga maar zo door. Niemand zal ooit suggereren dat deze objecten het resultaat zijn van tijd en toeval. We zien overal ontwerp. Het zou niet in onze gedachten opkomen dat een stuk staal uit zichzelf verandert in motoren, transmissies, wielen en alle andere onderdelen die nodig zijn voor een auto!

Dit ‘ontwerp argument’ wordt vaak geassocieerd met William Paley een Anglicaanse geestelijk die hier over schreef eind 18e eeuw. Hij is met name bekend om het voorbeeld van het horloge en de horlogemaker. Bij het vergelijken van een steen en een horloge concludeerde hij: ‘dat het horloge een maker moet hebben gehad, dat er op zeker moment en op een of andere plaats een ontwerper was (of meerdere), die het gemaakt en ontworpen heeft voor het doel waar het uiteindelijk ook aan beantwoord. De ontwerpers begrepen de constructie en bedachten haar functie’.2

Paley geloofde dat net zoals het horloge aangeeft dat er een horlogemaker is, ook het ontwerp in levende dingen betekent dat er een Ontwerper is. Hoewel hij geloofde in een God die alles geschapen heeft, was zijn God een Meester Ontwerper die nu ver van zijn Schepping staat, geen persoonlijk God zoals de God van de Bijbel.3

Tegenwoordig gelooft een groot deel van de bevolking, inclusief belangrijke wetenschappers, dat alle planten en schepsels, zelfs de intelligente ingenieurs die horloge, auto’s etc ontwerpen, het product zijn van een evolutionair proces. Niet van een Schepper God4. Maar is deze stelling echt verdedigbaar?

Tonen leven dingen bewijs van ontwerp?

Wijlen, Isaac Asimov (een vurige anti-creationist) verklaarde, ‘De mens heeft zo’n drie pond hersenen en voor zover we het weten is dit de meest complexe en geordende materie in het gehele universum’.5

De hersenen zijn veel complexer dan de meest geavanceerde computer ooit gemaakt. Is het niet logisch om aan te nemen dat als de mens zijn zeer intelligente hersenen een computer hebben ontworpen, ook die hersenen zelf het gevolg zijn van ontwerp.

Wetenschappers die het concept van een Schepper verwerpen , zijn het er over eens dat alle levende dingen getuigen van ontwerp. In feite accepteren zij het argument van Paley, maar niet Paley’s Ontwerper.

Neem bijvoorbeeld moleculair bioloog en medicus Dr. Michael Denton. Deze agnost schrijft en concludeert:

‘Perfectie is zo universeel. Overal waar we kijken, hoe grondig we het ook bestuderen, zien we elegantie, schoonheid en intelligentie die alle kwaliteit te boven gaat. Dit doet het idee van kans (ontstaan uit toeval) smelten als sneeuw voor de zon….

Ons meest geavanceerde voorwerp lijkt maar knullig vergeleken met het vernuft en de complexiteit van de moleculaire machine van het leven. We voelen ons nederig als een prehistorische mens in de 21ste eeuw.’

‘Het zou een illusie zijn om te denken dat we ons vandaag bewust zijn van meer dan slechts een fractie van de volledige mate van biologisch ontwerp. In praktisch elke gebied binnen het fundamenteel biologisch onderzoek worden toenemende mate van ontwerp en complexiteit in toenemend tempo geopenbaard.’6

Dr. Richard Dawkins, houder van de leerstoel Public Understanding of Science aan de Universiteit van Oxford is een van de meest bekende en vooraanstaande woordvoerders van evolutionisten geworden. Zijn bekendheid dankt hij aan de publicaties van boeken zoals ‘The Blind Watchmaker’ (vertaling: de blinde horloge maker), die de moderne evolutietheorie verdedigt en beweert het idee van een Schepper voor altijd te weerleggen.

Hij zegt het volgende:

‘We hebben gezien dat alle levende dingen te onwaarschijnlijk en te mooi “ontworpen” zijn om zomaar vanzelf te zijn ontstaan door toeval.’6

Het is duidelijk dat zelfs de meest vurige atheïst erkent dat ontwerp onmiskenbaar aanwezig is in de planten en dieren die onze aarde bevolken. Als Dawkins kans en toeval als oorzaak van ontwerp verwerpt, wat zet hij dan daarvoor in plaats als hij niet een Schepper God wil accepteren?

Wie of wat is de schepper dan?

Ontwerp vereist overduidelijk een ontwerper. Voor een christen is het ontwerp zoals we dat om ons heen zien volledig in overeenstemming met de Bijbel: ‘In het begin schiep God de hemelen en de aarde...’ (Gen 1:1) en:

want in Hem is geschapen alwat in de hemelen en op de aarde is, de zichtbare en de onzichtbare dingen, tronen, heerschappijen, overheden en machten; alles is door Hem en tot Hem geschapen’ (Col 1:16)

Hoewel, evolutionisten zoals Dawkins, die het ontwerp in levende dingen erkennen, verwerpen ze elk idee van een Ontwerper/God. Dawkins zegt van Paley:

‘Paley’s argument is gemaakt met gepassioneerde oprechtheid gebaseerd op de best mogelijke biologische kennis van zijn dagen. Maar het is fout, volslagen fout. De analogie tussen telescoop en oog, tussen horloge en een levend organisme is onjuist.’7

Waarom? Omdat Dawkins het ontwerp toekent aan wat hij noemt‘de blinde kracht van de fysica’ en natuurlijke selectie. Hij schrijft:

‘In tegenstelling tot hoe het lijkt te zijn, is de enige horlogemaker in de natuur de blinde kracht van de fysica, hoewel op een heel speciale manier toegepast. Een echte horlogemaker heeft een vooruitziende blik, hij ontwikkelt zijn tandwielen en veertjes en plant hun interactie, met de toekomstige functie voor ogen.’

‘Natuurlijke selectie, het blinde, onbewuste en automatische proces wat Darwin ontdekte en waarvan we nu weten dat het de verklaring is voor het bestaan en de schijnbaar doelgerichte vorm van alle leven heeft geen doel in gedachten. Het heeft geen gedachten en geen oog voor gedachten. Het maakt geen plannen voor de toekomst. Het heeft geen visie, geen inzicht, in het geheel geen zicht. Als er van gezegd kan worden dat het de rol heeft van horlogemaker in de natuur, dan is het een blinde horlogemaker.’8

Dawkins geeft echter wel toe dat :

‘hoe meer onmogelijk, statistisch gezien, iets is, hoe minder we kunnen geloven dat het zomaar door toeval is gebeurd.,. Oppervlakkig gezien is het alternatief natuurlijk een Intelligente Ontwerper.’9

Niettemin verwerpt hij de stelling van een Ontwerper en geeft als antwoord:

‘Het antwoord, Darwin’s antwoord, is geleidelijke transformaties van eenvoudige beginselen van een oersoep, eenvoudig genoeg om door toeval te zijn ontstaan. Elke verandering in dit geleidelijke evolutionaire proces was eenvoudig genoeg, ten opzichte van zijn voorganger,om door toeval te zijn ontstaan.’

‘Maar als geheel is het alles behalve een ‘toevallig proces’, als je de complexiteit van het eindresultaat vergelijkt met het oorspronkelijke startpunt. Dit cumulatief proces wordt geleid door niet-toevallige overleving (“survival of the fittest”) Het doel van dit hoofdstuk is om de kracht van deze cumulatieve selectie als fundamenteel niet toevallig proces aan te tonen.’10


Eigenlijk staat Dawkins erop dat natuurlijke selectie 11 12 13 en mutaties 14 15 16 samen het mechanisme vormen voor het evolutionaire proces. Hij gelooft dat deze processen ‘niet-toevallig’ en ‘doelgericht’ zijn. In wezen is dit een ingewikkelde manier om te zeggen dat evolutie zelf de ontwerper is!

Resulteert natuurlijke selectie in ontwerp?

Leven is gebouwd op informatie. Die informatie is besloten in het erfelijkheid molecuul, DNA, wat de genen vormt van een organisme. Om dus te bewijzen dat natuurlijke selectie en mutaties ten grondslag liggen aan het proces van evolutie, moet men aantonen dat deze processen de informatie produceren die vereist is voor het ontwerp wat zo duidelijk zichtbaar is in levende dingen.

Iedereen die iets afweet van de basis principes van biologie begrijpt dat natuurlijke selectie een logisch proces is dat we ook kunnen observeren. Echter, natuurlijke selectie werkt alleen met de informatie die al aanwezig is in de genen. Er wordt geen nieuwe informatie aangemaakt.17 18 Eigenlijk is dit volledig in overeenstemming met wat de Bijbel verteld over het ontstaan van leven. Immers God schiep verschillende soorten planten en dieren , die zich zouden voortplanten naar hun aard (eigen soort).

Het is waar dat er grote variatie te zien is binnen een soort, het resultaat van natuurlijke selectie. Wolfen, dingos en coyotes zijn bijvoorbeeld ontstaan door de werking van natuurlijke selectie op de informatie in de wolf/hond soort.

Het is echter belangrijk te beseffen dat er geen nieuwe informatie is toegevoegd. Deze verschillende soorten hond zijn ontstaan door de ordening, sortering en de afzondering van de informatie van de originele hondensoort. Het is nooit waargenomen dat een soort is veranderd in een totaal andere soort, met informatie die daarvoor niet bestond!19

Zonder toevoeging van een intelligent handelen om nieuwe informatie te produceren, zal natuurlijke selectie niet werken als mechanisme voor de evolutie. Denton bevestigt dit wanneer hij schrijft:

‘Het kan niet genoeg worden benadrukt dat evolutie door natuurlijke selectie gelijk staat aan het oplossen van een probleem zonder intelligentie, dus zonder enige intelligente bijdrage. Geen enkele activiteit waarin intelligentie een rol speelt kan worden vergeleken met evolutie door natuurlijke selectie.’20

Zonder een manier om informatie aan te maken, zal natuurlijke selectie niet werken als een mechanisme voor evolutie. Evolutionisten zijn het hierover eens, maar ze geloven dat mutaties op de een of andere manier voor nieuwe informatie zorgen, en dat natuurlijke selectie daarop werkt.

Zijn mutaties een bron van nieuwe informatie?

Wetenschappers weten nu dat het antwoord duidelijk “Nee!” is. Dr. Lee Spetner, een zeer gekwalificeerde wetenschapper die informatie- en communicatietheorie doceerde aan Johns Hopkins University, beschrijft dit overdadig in zijn door veel onderzoek en studie tot stand gekomen boek “Not by Chance”

‘In dit hoofdstuk zal ik diverse voorbeelden van evolutie geven, in het bijzonder mutaties, en laten zien dat de hoeveelheid informatie niet is toegenomen.
... Maar in al het onderzoek wat ik heb gedaan in de wetenschappelijke literatuur, heb ik geen enkel voorbeeld gevonden van een mutatie die informatie heeft toegevoegd..’21

‘Alle puntmutaties die tot nu toe bestudeerd zijn op het moleculair niveau, blijken de genetische informatie te hebben verminderd en niet vermeerderd.’22

‘De NDT (neo-Darwinistische theorie) zou moeten kunnen verklaren hoe de informatie voor het leven zich heeft opgebouwd door evolutie. Het essentiële biologische verschil tussen een mens en een bacterie is de informatie die het bevat in de genen. Alle andere biologische verschillen volgen daaruit. Het menselijk genoom bevat veel meer informatie dan het genoom van een bacterie.

Dus nogmaals.

Informatie kan niet worden opgebouwd door mutaties die informatie verminderen. Een bedrijf kan geen geld verdienen door continu een beetje geld te verliezen.’23

Evolutionistische wetenschappers kunnen niet om de conclusies van een groot aantal wetenschappers, zoals Dr. Spetner, heen. Mutaties werken NIET als mechanisme voor het evolutieproces. Spetner somt het als volgt op:

‘De neo-Darwinisten zouden ons graag doen willen geloven dat grootschalige evolutionistische veranderingen het resultaat kunnen zijn van een serie kleine gebeurtenissen, zolang er maar voldoende plaatsvinden. Maar als al deze gebeurtenissen informatie verliezen, kunnen deze stappen de evolutie van NDT niet zodanig verklaren. Wie denkt dat macro-evolutie het gevolg kan zijn van mutaties waarbij telkens informatie verloren gaat is net als een verkoper die bij elke verkoop verlies maakt maar denkt het wel goed te kunnen maken door omzet.

Er is nog geen enkele mutatie geobserveerd die informatie toevoegt aan het genoom. Dat geeft duidelijk aan dat de miljoenen mutaties die nodig zijn voor NDT niet bestaan. Mogelijk is er geen enkele. Het gebrek aan observaties van een mutatie die informatie toevoegt is meer dan het niet slagen in het vinden van ondersteuning voor de theorie. Het is een argument tegen de theorie. We hebben hier te maken met een wel heel bijzondere uitdaging voor de neo-Darwinistische theorie.’24

Dit wordt ook bevestigd door Dr. Werner Gitt, directeur en professor aan de German Federal Institute of Physics and Technology, wanneer hij de vraag ‘Kan nieuwe informatie voortkomen uit mutaties?’ beantwoordt:

‘... dit idee is de kern in het concept van evolutie, maar mutaties kunnen alleen reeds bestaande informatie veranderen. Er is geen toename van informatie en het resultaat van de mutaties is in het algemeen schadelijk. Nieuwe blauwdrukken voor nieuwe functies of nieuwe organen kunnen niet ontstaan; mutaties zijn niet de oorzaak zijn van nieuwe (creatieve) informatie.’ 25

Als natuurlijke selectie en mutaties moeten worden verworpen als mechanismen voor het produceren van informatie en ontwerp in levende wezens, dan moet er een andere oorzaak zijn.

Maar er zijn nog meer primaire problemen voor degenen die God als bron van informatie verwerpen.

Meer problemen!

Stel je voor dat je in een Boeing 747 zit en leest over de constructie van zo’n vliegtuig. Je bent gefascineerd door het feit dat deze vliegende machine bestaat uit zes miljoen onderdelen totdat je tot de realisatie komt dat geen enkel individueel onderdeel zelf kan vliegen! Dit kan erg verontrustend zijn als je rondvliegt op een hoogte van 10 kilometer met een snelheid van 900 km/h!

Alhoewel geen onderdeel op zichzelf kan vliegen, word je gerustgesteld door het feit dat hoewel geen onderdeel afzonderlijk kan vliegen, dit als een samengesteld geheel echter wel het geval is.

We kunnen de constructie van een vliegtuig als voorbeeld gebruiken om de basis mechanismen van de bio-chemische samenstelling van cellen, die organismen doen functioneren, te begrijpen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat zich binnen in een cel duizenden van wat je zou kunnen noemen ‘bio-chemische machines’ bevinden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van de cel om licht te ervaren en het om te zetten in elektrische prikkels. Ooit dachten wetenschappers dat dit proces van lichtgevoeligheid en omzetting naar prikkels binnen de cel vrij eenvoudig was. Feitelijk is gebleken dat het een zeer ingewikkeld proces is. Alleen al voor het laten werken van het proces van dit voorbeeld zijn talloze componenten nodig. Allemaal op de juiste plek en op het juiste tijdstip en in de juiste concentraties, anders werkt het niet.

Met andere woorden, net zo als alle onderdelen van een Boeing 747 moeten worden gemonteerd voordat het kan vliegen, moeten ook al deze ‘bio-chemische machines’ binnenin cellen op de juiste plaats zijn. Anders werkt het niet. En binnenin een cel bevinden zich letterlijk duizenden van dit soort ‘machines’, die voor de functie ervan van vitaal belang zijn.

Wat betekent dit? Het antwoord op deze vraag is eenvoudigweg: dat evolutie van chemische stoffen tot levende systemen onmogelijk is.

Wetenschappers weten nu dat het leven op deze ‘machines’ is gebouwd. Om deze ‘machines’ te beschrijven gebruikt Dr. Michael Behe26, Professor in biochemie, de term ‘onherleidbare complexiteit’:

‘Nu is de beurt aan de fundamentele wetenschap van het leven, moderne biologie, om de zaak te verstoren. De eenvoud, waarvan werd verwacht dat het de basis was van leven, is onzin gebleken. In plaats daarvan bevatten de cellen systemen van huiveringwekkende, niet te onherleidbare complexiteit..

Het daaruit voortvloeiende besef dat het leven ontworpen is door een intellect , is een schok voor ons mensen levend in de in de twintigste eeuw, en gewend aan het idee dat het leven het resultaat is van eenvoudige natuurwetten. Maar ook andere eeuwen hebben zo hun eigen schok gehad , en er is geen reden om aan te nemen dat wij daaraan zouden ontkomen..’27

Ter illustratie.

Denk eens aan een platgeslagen mug. Waarom stierf de mug ? De geplette mug bevat alle voor leven benodigde chemicaliën. De evolutionist zou zich geen betere oersoep kunnen voorstellen. Echter, we weten dat er niets zal evolueren uit deze ‘muggen-soep’. Dus waarom ging de mug dood? Omdat je bij het pletten van de mug wanorde creëerde. Hij is niet meer op de juiste wijze georganiseerd!

Op het moment dat ‘het mechanisme' van de mug is vernield, kan het organisme niet meer leven. Op het niveau van een cel zijn er letterlijk duizenden ‘machines’ die moeten bestaan voor het ontstaan van leven überhaupt mogelijk is. Dit betekent dat de evolutie vanuit chemische stoffen onmogelijk is!

Evolutionist Richard Dawkins erkent het probleem dat deze ‘machines’ aanwezig moeten zijn om het leven mogelijk te maken. Hij stelt:

‘Een kopieerapparaat is in staat kopieën te maken van zijn eigen blauwdruk, maar het kan niet spontaan ontstaan. Biomorf28 kunnen zichzelf namaken in een omgeving nagebootst door een computer programma, maar ze kunnen geen programma schrijven of zelf een computer bouwen. De theorie van een blinde horlogemaker is zeer krachtig op de voorwaarde dat we mogen veronderstellen dat er reproductie en daardoor cumulatieve selectie is. Maar wanneer deze reproductie complexe mechanismen nodig heeft, hebben we een probleem. We weten immers dat de enige weg voor het ontstaan van deze mechanismen cumulatieve selectie is,’29

Inderdaad een groot probleem! Hoe meer we van de werking van het leven bestuderen, hoe ingewikkelder het wordt, en hoe meer het ons duidelijk wordt gemaakt dat het leven niet vanzelf kan zijn ontstaan. Er is niet alleen een bron van informatie nodig, maar de complexe ‘mechanismen’ van de chemie van het leven moeten al vanaf het begin aanwezig zijn.’

Een groter probleem!

Een aantal wetenschappers en docenten hebben geprobeerd hier een oplossing voor te vinden. Ze speculeren dat indien alle chemicaliën, die nodig zijn om het erfelijkheid molecuul (en de informatie die daar in besloten ligt ) te bouwen, in het verleden op dezelfde tijd zijn ontstaan, het mogelijk moet zijn geweest om leven te verkrijgen.

Zoals al eerder verklaard, is leven opgebouwd uit informatie. Er wordt geschat dat de informatie uit slecht één van de triljoenen cellen in het menselijk lichaam, tenminste 1000 boeken van 500 getypte pagina’s kan vullen.

Wetenschappers denken op dit moment zelfs dat dit sterk onderschat is.

Waar komt al de informatie vandaan?

Sommigen proberen het als volgt uit te leggen:

Stel een professor doet alle letters van het alfabet (A-Z) in een hoed. Elke leerling kiest willekeurig een letter uit de hoed.

We kunnen het ons gemakkelijk voor stellen (hoe onwaarschijnlijk ook) dat 3 studenten op een rij de letters, V, I en S uit de hoed nemen. Als deze drie letters worden samengevoegd heb je het woord VIS. De professor concludeert hieruit dat, mits er genoeg tijd is, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, er altijd de mogelijkheid bestaat dat je zo woorden krijgt die een zin vormen. Waarmee uiteindelijk een gehele encyclopedie kan worden samengesteld. De leerlingen worden gestuurd om te geloven dat er geen intelligentie nodig is voor de evolutie van chemicaliën tot leven. Zolang de moleculen maar bij elkaar zijn gekomen in de juiste orde om verbindingen te kunnen vormen zoals bv DNA, kan het leven zijn begonnen!

Zo op het eerste gezicht lijkt dit een logisch argument te zijn. Echter, er zit een fundamentele fout in deze vergelijking. Denk eens aan de volgorde van de letters VIS. Wie zegt dat iets? Een Engelsman, een Duitser, een Chinees of een Nederlander? Het zegt je alleen maar wat als je de taal kent. Anders gezegd, de volgorde van letters heeft geen betekenis tenzij er al een taal en een vertalingsysteem aanwezig zijn om de volgorde van de letters betekenis te geven!

In het DNA van een cel heeft de volgorde van de moleculen geen betekenis indien er in de biochemie van de cel geen vertalingsysteem aanwezig is (andere moleculen) dat betekenis geeft aan de volgorde. (Andere moleculen in de cel functioneren als zo’n vertalingsysteem.) DNA zonder het vertalingsysteem is zinloos en een vertalingsysteem zonder DNA is ook zinloos. Een ander probleem is dat het taalsysteem, die de volgorde van de moleculen in het DNA leest, wordt bepaald door het DNA zelf! Dit is een uitstekend voorbeeld van een mechanisme wat in zijn geheel (volledig ontwikkeld) vanaf het begin aanwezig moet zijn om het leven mogelijk te maken!

Kan informatie ontstaan uit informatieloze materie?

We hebben al duidelijk gemaakt dat informatie niet door mutaties kan ontstaan, een vermeend mechanisme van evolutie. Is er een andere manier waarop informatie uit materie kan ontstaan?

Dr Werner Gitt maakt duidelijk dat we één ding zeker weten vanuit de wetenschap en dat is dat informatie niet door toeval uit wanorde kan ontstaan. Er is altijd (hogere) informatie nodig om informatie te produceren, uiteindelijk is informatie het resultaat van intelligentie:

‘Een coderingssysteem is altijd het resultaat van een mentaal proces (het vereist een intelligente oorsprong of uitvinder). Het moet worden benadrukt dat materie op zichzelf geen code kan genereren. Alle experimenten wijzen erop dat er een denkend wezen nodig is die zijn vrije wil, verstand en creativiteit gebruikt.’30

‘We kennen geen natuurwet waardoor materie informatie kan genereren of enig ander fysisch proces of een elementair fenomeen die zoiets kan bewerkstelligen.’31

‘... er is geen natuurwet, proces of opeenvolging van gebeurtenissen bekend die informatie uit zich zelf in materie kan doen ontstaan.’32

Wat is dan de bron van informatie?

We mogen daarom concluderen dat de gigantische hoeveelheid informatie in levende wezens uiteindelijk van een intelligent wezen, vele malen superieur aan ons, moet komen. Maar dan zullen sommigen zeggen dat die bron weer veroorzaakt moet worden door een nog grotere intelligentie.

Maar, wanneer je zo redeneert, dan is de volgende vraag waar die intelligentie komt? En waar komt die weer vandaan... en zo kun je tot in het oneindige doorredeneren, tenzij...

... tenzij er een bron is van oneindige intelligentie, ver boven ons beperkte verstand verheven. Is dit niet wat de Bijbel ons leert, wanneer we lezen ‘In den beginnen schiep God...’? De God van de Bijbel is een oneindig Wezen niet gebonden door beperkingen zoals tijd, plaats, kennis of wat dan ook maar.

Zelfs Richard Dawkins erkent dit:

‘Als het ons eenmaal wordt toegestaan om georganiseerde complexiteit aan te voeren, al is het maar de zeer geordende complexiteit van de DNA/proteïne kopiërende motor, dan is het redelijk eenvoudig om dit aan te voeren als een bron van nog hogere georganiseerde complexiteit. Dat is waar het in dit boek voornamelijk om gaat. Het is natuurlijk wel zo dat elke God die in staat is om op intelligente wijze iets zo complex als een dergelijke DNA kopieermachine te maken zelf minstens zo complex en georganiseerd zal moeten zijn als de machine die hij maakt.. Hij zal nog veel complexer moeten zijn als we veronderstellen dat Hij in staat is gebeden te horen en zonden te vergeven.

Je bereikt er niets mee door de bron van de DNA/proteïne kopieermachine uit te leggen met behulp van een bovennatuurlijke Ontwerper, want dit verklaart niet de oorsprong van die Ontwerper. Je moet dan iets zeggen als, “God is er altijd al geweest”, en als je je er op zo’n manier van afmaakt, kun je net zo goed zeggen, “DNA is er altijd al geweest”, of, “Het leven is hier altijd al geweest”, en het er daarbij laten.’ 33

Welke opvatting is rationeel gezien het best verdedigbaar?

 1. Materie die eeuwig heeft bestaan (of vanzelf uit zichzelf is ontstaan, zonder enige aanleiding), en die, in tegenstelling tot alle observaties uit echte wetenschap, uit zichzelf is geordend tot informatiesystemen?
 2. Of is er een oneindig Wezen, de God van de Bijbel, die de bron is van oneindige intelligentie34. En die in overeenstemming met echte wetenschap de informatiesystemen nodig voor leven schiep?

Als de ware wetenschap de bewering van de Bijbel, dat er oneindige scheppende God is, ondersteunt waarom zouden niet alle intelligente wetenschappers dit dan accepteren? Michael Behe antwoordt het volgende:

‘De vierde en meest krachtige reden waarom de wetenschap zo terughoudend is in het omarmen van de theorie van intelligente Schepping is gebaseerd op filosofische overwegingen. Veel mensen, inclusief veel belangrijke en zeer gerespecteerde wetenschappers, willen gewoonweg niet dat er iets meer is dan slechts de natuur. Ze willen geen bovennatuurlijk wezen die de natuur beïnvloedt, hoe klein of constructief de interactie ook geweest mag zijn. Met andere woorden... ze verbinden op voorhand al een filosofisch standpunt aan hun wetenschap die hun beperkt in de te accepteren verklaringen die er zijn over de fysieke wereld. Dit leidt soms tot nogal vreemd gedrag.’35

De kern van de zaak is de volgende: Wanneer je accepteert dat God bestaat en ons geschapen heeft, dan moet je ook erkennen dat we het eigendom zijn van God. Als dit de God van de Bijbel is, dan zijn we Zijn eigendom en heeft Hij het recht om de regels te bepalen over hoe we moeten leven. Wat nog belangrijker is, de Bijbel verteld ons dat we rebelleren tegen Hem, onze Schepper. Om deze rebellie (die we zonde noemen) is ons fysieke lichaam tot de dood veroordeeld. Maar we hebben eeuwig leven, of met God in het paradijs, of zonder Hem in de plaats van het eeuwige oordeel. Het goede nieuws is dat onze Schepper heeft gezorgd voor een manier tot verlossing. Hierdoor kan een ieder die in Hem gelooft en die berouw heeft over zijn zonde, vergeving ontvangen van een Heilige God en dan voor eeuwig met Hem leven. (Dit wordt nader uitgelegd aan het eind van dit boekje.)

Maar wie heeft God geschapen?

Per definitie heeft een eeuwig en oneindig Wezen altijd bestaan – niemand heeft God geschapen. Daarom wordt Hij in de Bijbel de ‘Ik ben die Ik ben’ genoemd36. Hij staat buiten de tijd, Hij heeft tijd geschapen.
Maar dan zegt u misschien, ‘Maar dat betekent dat ik dat moet accepteren door geloof, want ik kan het niet begrijpen.’

We lezen in het boek Hebreeën:

maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’ (Heb. 11:6)

Wat voor geloof is het Christendom dan? Geen blind geloof, zoals sommigen denken. In feite hebben de evolutionisten die niet in God geloven een blind geloof.37 Ze moeten namelijk iets geloven wat tegen de wetenschap in gaat (namelijk dat informatie door toeval uit wanorde kan ontstaan). Maar Christus, opent door de Heilige Geest de ogen van Christenen, zodat ze kunnen zien dat hun geloof waar is.38

Het Christelijke geloof is een logisch verdedigbaar geloof. Daarom maakt de Bijbel ons duidelijk dat iedereen die niet gelooft geen excuus heeft:

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.’ (Romeinen 1:20)

Hoe weten we dat de Schepper de God van de Bijbel is?

Het opwindende aan een Christen zijn is juist dat de Bijbel niet gewoon een religieus boek is, het is het Woord van de Schepper God, zoals dat ook in de Bijbel staat verklaard.39

Alleen de Bijbel legt uit waarom er schoonheid en lelijkheid bestaat; waarom er leven en dood is; gezondheid en ziekte; liefde en haat. Alleen de Bijbel geeft het ware en betrouwbare verslag van de herkomst van alles wat leeft en het bestaan van het universum zelf.

Keer op keer wordt het historische verslag van de Bijbel bevestigd door archeologie, biologie, geologie en astronomie. Er is nooit een tegenstelling of onjuiste informatie in de Bijbel gevonden, ook al is het over een periode van honderden jaren geschreven door zeer verschillende schrijvers, een ieder door de Heilige Geest geïnspireerd.

Wetenschappers van veel verschillende disciplines hebben honderden boeken, rapporten en ander materiaal geproduceerd welke de accuratesse van de Bijbel en de verklaring dat het de openbaring is van onze Schepper verdedigen.

In de Bijbel staat niet alleen wie wij zijn en waar wij vandaan komen, maar het verkondigt ook het goede nieuws van hoe wij de eeuwigheid kunnen doorbrengen met onze Heer en Redder.

Het goede nieuws

Answers in Genesis haar streven is om eer en glorie te geven aan God als Schepper en om de betrouwbaarheid van de Bijbelse verslagen over het ontstaan van de mens en zijn geschiedenis te bevestigen.

Deel van deze ware geschiedenis is het slechte nieuws, dat door de ongehoorzaamheid van de eerste mens, Adam, tegen Gods gebod er dood, lijden en afscheiding van God in deze wereld kwam. We zien hiervan om ons heen het resultaat . Alle afstammelingen van Adam zijn zondig vanaf de conceptie (Psalms 51:5) en zijn zelf ongehoorzaam geweest (zonde). Daardoor kunnen ze niet samenleven met een Heilige God maar zijn veroordeelt tot scheiding van God. De bijbel zegt dat ‘Allen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid’ (Rom 3:23). Daarom zijn ze allen onderworpen aan ‘eeuwig verderf en ver van het aangezicht van God en van de heerlijkheid van Zijn kracht’ (2 Thes 1:9).

Maar het goede nieuws is dat God er iets aan heeft gedaan. ´Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft op dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.´ (John 3:16).

Jezus Christus de Schepper, hoewel zonder zonde onderging voor de mens de straf voor de zonde van die mens. Dood en afscheiding van God. Hij deed dit om de rechtvaardige eisen van de heiligheid en rechtvaardigheid van God zijn Vader te voldoen. Jezus was het perfecte offer. Hij stierf aan het kruis maar stond weer op, op de derde dag. Door dit te doen overwon Hij de dood. Hij deed dit opdat allen die oprecht in Hem geloven en aan Hem schuld belijden en in Hem vertrouwen (in plaats van op eigen inzicht), weer terug kunnen komen bij God en voor eeuwig kunnen leven met hun Schepper.

Daarom ´Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, wie niet gelooft , is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God´ (John 3:18). De bijbel zegt ook ´Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.´(1 John 1:9).

Wat een bijzondere Redder en wat een bijzonder redding door Christus onze Schepper!

(Als u meer wilt weten van wat de bijbel zegt en hoe u eeuwig leven kunt ontvangen, schrijf of bel dan het dichtstbijzijnde Answers in Genesis kantoor zie de binnenkant van de voorkant.)

Dit boekje en ander nuttig materiaal kan worden verkregen door contact op te nemen met Werkgroep In Genesis of een kantoor van Answers In Genesis (informatie over adressen vooraan in dit boekje) .

Footnotes

 1. Psalm 90:2; 106:48; 147:5. Let op enkel dingen die een begin hebben, vereisen een oorzaak. Zie Sarfati, J., If God created the universe, then who created God? CEN Technical Journal 12(1):20-22, 1998.
 2. Paley, W., Natural Theology: or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature. 1802, reprinted in 1972 by St Thomas Press, Houston, Texas, p. 3.
 3. Taylor, I., In the Minds of Men, TFE Publishing, Toronto, Canada. p. 121, 1991.
 4. Dit is het proces waarin wordt verondersteld dat leven spontaan is ontstaan van levensloze zaken. Er wordt verondersteld dat over lange tijdsperiodes verschillende diersoorten en planten soorten zijn ontstaan door continue kleine veranderingen, die geleid moeten hebben tot toename van de genetische informatie. Zo beweren evolutionisten bijvoorbeeld dat vissen zich ontwikkelden tot amfibieën en amfibieën tot reptielen. De reptielen op hun beurt ontwikkelden zich tot vogels en zoogdieren. De mens zou zich dan uiteindelijk ontwikkeld hebben uit een gemeenschappelijke voorouder met de apen.
 5. Asimov, I., In het spel van energie en thermodynamica kun je zelfs nooit gelijk spel spelen. June 1970, p. 10. [citaat op pagina 82 van The Illustrated ORIGINS Answer Book, Eden Communications, Gilbert, Arizona, 1995.]
 6. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Co., New York, p. 43, 1987.
 7. Ibid., p. 5
 8. Ibid.
 9. Dawkins, R., The necessity of Darwinism, New Scientist 94:130, 1982.
 10. Dawkins, p. 43, 1987
 11. Creationist Dr. Gary Parker beredeneerd (net als ik in het volgende hoofdstuk) dat natuurlijke selectie wel voorkomt maar dat het functioneert als een conservering en dat het niets van doen heeft met de theorie dat het ene organisme verandert in een andere. “ Natuurlijk selectie is slechts één van de processen die functioneren om in onze huidige gecorrumpeerde wereld zeker te stellen dat de geschapen soort zich inderdaad over e gehele aarde met al haar ecologische en geografische variaties (vaak als gevolge van menselijk vervuiling) kan verspreiden.’ Parker, G., Creation: Facts of Life, Master Books, Green Forest, Arkansas, USA, p. 75, 1994. Evolutionist en anticreationist Richard Lewontin, erkent oprecht dezelfde beperkingen van natuurlijk selectie als de creationistische wetenschappers: ’’…natuurlijk selectie functioneert in essentie slecht om het organismen mogelijk te maken om hun staat van aanpassing te onderhouden in plaats van die te verbeteren.” ‘Natuurlijke selectie leidt niet tot een continue verbetering (evolutie), het helpt slecht de eigenschappen die reeds aanwezig (schepping) zijn de behouden’ Lewontin merkt ook op dat de uitgestorven soorten net zo geschikt lijken om te overleven als de moderne. Hij voegt toe: “… uiteindelijk lijkt natuurlijke selectie de kans op overleven van een soort niet de verbeteren, maar maakt het enkel mogelijk bij te blijven met de continue veranderende omstandigheden.” ’Het lijkt mij dat natuurlijke selectie alleen werkt omdat elke soort geschapen is met voldoende variatie om zich te vermenigvuldigen en de arde met al haar ecologische en geografische variëteit te vullen..’ Parker, G. pag. 84-6, 1994
 12. Ibid., pp. 70-86
 13. Wieland, C., Stones and Bones, Creation Science Foundation, Acacia Ridge D.C., Queensland, Australia, pp. 18-20, 1995.
 14. ‘Uiteindelijk zijn mutaties slechts veranderingen in de genen die al bestaan.,’ Parker, G., p. 103, 1994.
 15. ‘In een artikel met de paradoxale titel “ Het mechanisme van Evolutie:, definieert Franscisco Ayala een mutatie als een fout in het DNA’ Parker, G., p. 99, 1994.
 16. Ibid., p. 88-104.
 17. Wieland, p. 18-25, 1995
 18. Lester, L.P. and Bohlin, R.G., The Natural Limits to Biological Change, Probe Books, Dallas, Texas, pp. 175-176, 1989
 19. Noble, E. et al., Parasitology: The Biology of Animal Parasites, Lea & Febiger, Philadelphia, 1989. Hoofstuk 6 , ‘Evolution of Parasitism?’ p. 516, zegt, ‘Natuurlijke selectie kan enkel van toepassing zijn op die biologische eigenschappen die reeds bestaan. Het kan geen eigenschappen creëren om te voldoen aan de aanpassingsbehoeften.
 20. IN tegenstelling tot veel onbewezen beweringen van evolutionisten, heeft nog nooit iemand een verandering van reptiel tot vogel waargenomen of gedocumenteerd. Het klassieke voorbeeld dat door veel evolutionisten wordt gebruikt is een ‘tussen in’ schepsel de Archaeopteryx. Dit idée wordt nu verworpen door vele evolutionsiten. (Zie Parker, G., Creation: Facts of Life, Master Books, Green Forest, Arkansas, USA, 1994.)
 21. Denton, p. 317, 198640
 22. Spetner, L., Not By Chance, The Judaica Press, Brooklyn, New York, pp. 131-132, 1997
 23. Ibid., p. 138.
 24. Ibid., p. 143.
 25. Ibid., pp. 159-160.
 26. Gitt, W., In the Beginning Was Information, CLV, Bielefeld, Germany, p. 127, 1997.
 27. Dr. Behe, is professor Biochemie aan Lehigh University in Pennsylvania, USA
 28. Behe, M.J., Darwin’s Black Box, The Free Press, New York, pp. 252-253, 1996
 29. Biomorph is een niet representatieve vorm of schema wat de vorm en verschijning van een organisme weergeeft.
 30. Dawkins, pp. 139-140, 1987.
 31. Gitt, pp. 64-67, 1997.
 32. Ibid., p. 79
 33. Ibid., p. 107.
 34. Dawkins, p. 141, 1987
 35. Dus in staat oneindige informatie te genereren. En dus zeker de enorme maar eindige informatie van het leven.
 36. Behe, p. 243, 1996
 37. Exodus 3:14; Job 38:4; Johannes 8:58; Openbaringen 1:18; Jesaja 44:6; Deuteronomium 4:39
 38. Mattheus 13:15; Johannes 12:40; Romeinen 11:8-10.
 39. Mattheus 13:16; Handelingen 26:18; Efezen 1:18; 1 Johannes 1:1
 40. Mattheus 5:18; 2 Timotius 3:16; 2 Petrus 1:21; Psalmen 12:6; 1 Thessalonisenzen 2:13

Help vertalen

Help ons alstublieft om meer materiaal in het Nederlands aan te bieden.

Help vertalen

Visit our English website.