Chapter 6

Hvordan fik Kain sin hustra?

Er hun historiens mest omtalte kvinde?

Vi ved ikke engang hvad hun hed og alligevel blev hun diskuteret ved Scopes retssag og omtalt i filmen Inherit the Wind1 og Contact,2 ligesom der er blevet talt om hende i hundreder af år over hele verden.

Bibelskeptikere har igen og igen brugt Kains hustru i et forsøg på at bringe 1. Mosebog i miskredit som en sand historisk begivenhed. Desværre kan de færreste Kristne give et passende svar på spørgsmålet. Resultatet er, at verden ser at kristne er ude af stand til at forsvare Skriftens autoritet og dermed også den Kristne tro.

For eksempel kunne anklageren, Jennings Bryan der præsenterede den Kristne tro ved den historiske Scopes retssag i Tennessee i 1925 ikke svare på de spørgsmål om Kains hustru som blev stillet af ACLU’s advokat, Clarence Darrow. Overvej følgende udskrift fra retsprotokollen hvor Darrow forhører Bryan:

Sp — Har De nogensinde fundet ud af hvor Kain fik sin hustru fra?

Sv — Nej, jeg lader agnostikerne jagte hende.

Sp — De har aldrig fundet ud af det?

Sv — Jeg har aldrig prøvet at finde ud af det.

Sp — De har aldrig prøvet at finde ud af det?

Sv — Nej.

Sp — Bibelen siger da at han havde en hustru, gør den ikke? Var der andre mennesker på jorden dengang?

Sv — Det ved jeg ikke.

Sp — De ved det ikke. Har de aldrig tænkt over det?

Sv — Jeg har aldrig bekymret mig om det.

Sp — Der er ikke nævnt andre mennesker, men Kain havde en hustru.

Sv — Det siger Bibelen.

Sp — Men De ved ikke hvor hun kom fra.3

Verdenspressens øjne hvilede på retssagen og effekten af det de hørte dengang har berørt Kristendommen indtil i dag — Kristne kan ikke forsvare Bibelen!

I nyere tid er samme eksempel taget op af Carl Sagan i hans bog Contact4 (der var på The New York Times bestseller liste), og blev brugt i filmen af samme navn.

I bogen kan vi læse om hvordan Ellie oplevede at hun ikke at kunne få et svar af præstens kone, der var leder af en diskussions gruppe:

Ellie havde aldrig rigtig læst i Bibelen før … I løbet af weekenden forud for hendes første lektion, læste hun de dele af Det Gamle Testamente der syntes at være de vigtigste, idet hun prøvede at gå objektivt ind i teksten. Hun opdagede straks at der var to forskellige og gensidigt modstridende skabelsesberetninger … og hun havde svært ved at finde ud af hvem det var Kain havde giftet sig med.5

Sagan fik på en fiks måde flettet en række almindelige spørgsmål (inklusive spørgsmålet om Kain’s hustru) ind i teksten. En række spørgsmål der ofte stilles til kristne i et forsøg på at ”bevise” at Bibelen er fuld af modsigelser og derfor ikke kan forsvares. Sandheden er – at de fleste kristne sandsynligvis ikke vil kunne svare på spørgsmålene! Men – der ER svar på spørgsmålene. Da kirkerne undlader at undervise i apologetik6, især i forhold til 1. Mosebog, er de fleste troende i kirken ikke i stand til ”…altid at være rede til forsvar overfor enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har.” (1. Peter 3:15)

Hvorfor er det så vigtigt?

Mange skeptikere har hævdet, at for at Kain kunne finde en hustru, må der have været andre ”menneskeracer” på jorden, ”racer” der ikke var efterkommere af Adam og Eva. For mange mennesker, er dette spørgsmål en anstødssten for at godtage skabelsesberetningen i 1. Mosebog og dermed beretningen om at der i begyndelsen kun var én mand og én kvinde. Dem der forsvarer evangeliet må være i stand til at vise, at alle mennesker er efterkommere af én mand og én kvinde (Adam og Eva) – idet kun efterkommere af Adam og Eva kan frelses. Det vil sige, at troende må være i stand til at redegøre for hvor Kain fik sin hustru fra og tydeligt vise at hun var en af Adam og Evas efterkommere.

Bibellæsning:

1. Mosebog 4:1 – 1. Mosebog 5:5

Et af de spørgsmål der oftest stilles mennesker der taler om skabelsen er ”Hvor fik Kain sin hustru fra?” For at kunne svare tilfredsstillende på det spørgsmål, må vi først have noget baggrundsinformation om meningen med evangeliet.

Det første menneske

”Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.” (Rom. 5:12)

Vi læser i Korintherbrevet 15:45 at Adam var ”det første menneske”. Gud begyndte ikke med at skabe en ”menneskerace”

Bibelen gør det klart at KUN Adams efterkommere kan blive frelst. Romerbrevets 5. kapitel fortæller os, at vi synder fordi Adam syndede. Den dødsstraf som Adam fik for sit oprør, er gået i arv til alle hans efterfølgere.

Fordi Adam var menneskeracens overhoved da han ”faldt” er vi der nedstammer fra Adam også ”faldet”. Det vil sige, at vi alle er adskilt fra Gud. Den yderste konsekvens af synd ville være en evig adskillelse fra Gud. Men det gode er, at vi har fået en vej tilbage til Gud.

Fordi det var et menneske der bragte synd og død ind i verden, har menneskeracen – der består af Adams efterkommere – brug for en syndfri mand til at betale straffen for synden og den deraf følgende dødsstraf. Men Bibelen fortæller os at ”alle har syndet” (Rom. 3:23). Hvad er løsningen?

Den sidste Adam

Gud gav en løsning på problemet – en måde hvorpå mennesket kunne forløses fra sin ulykkelige situation. Paulus forklarer i 1. Kor. 15, at Gud gav os en ny Adam! Guds Søn blev et menneske – et perfekt menneske – men stadig vor slægtning! Han bliver kaldt ”den sidste Adam” (1. Kor. 15:45), fordi han tog den første Adams plads. Han blev det nye overhoved og fordi han var syndfri, kunne han betale straffen for synd:

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.(1. Kor 15:21-22)

Kristus led døden (syndens straf) på korset, hvor han udgød sit blod (og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod – Hebr. 9:22) således at enhver der tror på hans frelsesgerning på korset, kan komme til Gud med sin anger over oprøret (i Adam) og blive forligt med Gud.

Kun efterkommere af det første menneske, Adam, kan frelses.

Alle er i familie

Da Bibelen beskriver ALLE mennesker som syndere og da vi ALLE er i familie med hinanden (Ap. Gern. 17:26 og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden), giver evangeliet kun mening hvis alle mennesker der lever og har levet (med undtagelse af den første kvinde7) er efterkommere af Adam, det første menneske. Hvis det ikke forholdt sig sådan, kunne evangeliet ikke forklares eller forsvares.

Derfor var der kun ET menneske i begyndelsen – skabt af jord (1. Mosebog 2:7).

Det betyder også at Kains hustru var en efterkommer af Adam. Hun kunne ikke være kommet fra en anden ”menneskerace” og må regnes blandt Adams efterkommere.

Den første kvinde

I 1. Mosebog 3:20 læser vi: ”Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker.” Med andre ord, så var alle andre end Adam efterkommere af Eva – hun var den første kvinde.

Eva blev skabt fra Adam’s side (1. Mosebog 2:21-24) – dette var en enestående hændelse. I det Nye Testamente bruger Jesus (Matt. 19:4-6) og Paulus (Ef. 5:31) denne historiske og enestående begivenhed som fundamentet for ægteskab mellem én mand og én kvinde.

I 1. Mos. 2:20 får vi at vide, at da Adam så på dyrene, kunne han ikke finde en hjælper – der var ingen som han.

Alt dette tydeliggør at der fra begyndelsen kun var én kvinde, Adams hustru. Der kunne ikke have været en ”kvinderace”.

Men hvis kristne ikke kan forsvare at alle mennesker (inklusive Kains hustru) kan føre deres slægt tilbage til Adam og Eva, hvordan kan de så forstå og forklare Evangeliet?

Hvordan kan de retfærdiggøre at sende missionærer til alle stammer og nationer? Derfor er det nødvendigt at kunne besvare spørgsmålet om Kains hustru, for at illustrere at kristne kan forsvare evangeliet og alt hvad det lærer.

KAINS HUSTRU

Hvem var Kain?

Kain var det første af Adam og Evas børn der nævnes i Bibelen (1. Mos. 4:1). Han og hans brødre, Abel (1. Mos. 4:2) og Set (1. Mos. 4:25), var medlemmer af den FØRSTE generation af børn der nogensinde er blevet født på denne jord. Selv om disse 3 drengebørn er særligt nævnt, så havde Adam og Eva andre børn.

Kains brødre og søstre

I 1. Mos. 5:4 læser vi en udtalelse der opsummerer Adam og Evas liv – “Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik sønner og døtre.”

I løbet af deres liv fik Adam og Eva en række drenge og piger. Den jødiske historiker Josephus skrev, at ”traditionen fortæller at Adam havde 33 sønner og 23 døtre”.8

Bibelen fortæller ikke noget om hvor mange børn Adam og Eva havde, men hvis man tager deres lange levetid i betragtning (Adam levede 930 år – 1. Mos. 5:5), ville det være logisk at antage at de fik mange! (Husk på, at de fik besked på at ”blive frugtbare og talrige.”)(1. Mos. 1:28)

Hustruen

Hvis vi nu udelukkende ser på hvad Bibelen fortæller, uden at tage hensyn til personlige fordomme eller fortolkninger, ville brødre og søstre af den første generation være nødt til at gifte sig med hinanden. Ellers ville der aldrig være kommet flere generationer!

Vi får ikke noget at vide om hvornår Kain blev gift, ligesom vi heller ikke får oplysninger om de andre børns ægteskaber, men vi kan med sikkerhed sige, at Kains hustru enten var hans søster eller en nær slægtning.

INDVENDINGER

Guds lov

Mange mennesker afviser omgående den konklusion at Adam og Evas sønner og døtre giftede sig med hinanden, ved at henvise til loven mod ægteskab mellem søskende. Nogle siger at man ikke kan gifte sig med en slægtning. Men faktisk kan du ikke gifte dig med et menneske, hvis du ikke gifter dig med en slægtning! En hustru er i familie med sin mand fordi ALLE mennesker er efterkommere af Adam og Eva – alle er af samme slægt. Loven der forbyder ægteskab mellem nære slægtninge blev først givet på Moses’s tid (3. Mos. 18-20). Forudsat at ægteskab blev indgået mellem én mand og én kvinde for hele livet (på grundlag af 1. Mos. 1 og 2), var det oprindeligt ikke en ulydighed mod Gud (før Moses’s tid) at indgå ægteskab med en nær slægtning (selv når brødre og søstre giftede sig med hinanden).

Husk på, at Abraham var gift med sin halvsøster (1. Mos. 20:12).9 Guds lov forbød først sådanne ægteskaber10 på Moses’s tid omkring 400 år senere.

Biologiske deformiteter

I dag er det ulovligt for brødre og søstre (og halvbrødre og -søstre etc.) at gifte sig og få børn.

Det er sandt at børn af en forbindelse mellem brødre og søstre har større risiko for at blive deforme. Faktisk vokser risikoen for deformiteter, jo tættere forældrene er i familie. Det er let at forstå for almindelige mennesker, uden at gå ind i tekniske detaljer.

Alle mennesker arver et sæt gener fra sine forældre. Desværre indeholder gener i dag mange fejl (på grund af syndens forbandelse) og disse fejl viser sig på mange måder. Mennesker lader for eksempel deres hår gro, for at dække over at det ene øre sidder lavere end det andet – eller måske sidder næsen ikke lige midt i ansigtet – måske er kæben lidt skæv – og så videre. Vi kan lige så godt se i øjnene, at den væsentligste årsag til at vi kalder hinanden normale, er en fælles enighed om at det er vi!

Jo tættere to mennesker er i familie, jo større er sandsynligheden for at de vil have de samme fejl i deres gener, nedarvede fra de samme forældre. Derfor har brødre og søstre større sandsynlighed for at have de samme fejl i deres genetiske materiale. Hvis sådanne to producerede afkom, ville børnene arve et sæt gener fra hver af forældrene. Da disse gener sandsynligvis har de samme fejl, vil fejlene blive lagt sammen og resultere i deformiteter i børnene.

Jo fjernere relateret to mennesker er, jo større er sandsynligheden for at de vil have forskellige fejl i deres gener. Børn, der arver et sæt gener fra hver af forældrene, vil derfor få nogle genpar der kun indeholder et dårligt gen. De gode gener har en tendens til at udspille de dårlige, sådan at deformiteter (alvorlige i hvert fald) ikke forekommer. En person kan således have skæve ører i stedet for totalt deforme ører! (Men samlet set, er den menneskelige race langsomt ved at degenerere efterhånden som fejlene vokser for hver generation.)

Men dette nutidige problem havde ingen effekt på Adam og Eva. Da de første to mennesker blev skabt, var de perfekte. Alt hvad Gud skabte var ”godt” (1. Mos. 1:31). Det betyder at deres gener var perfekte – uden fejl! Men da synden kom ind i verden (på grund af Adam – 1. Mos. 3:6), forbandede Gud verden, hvorved den perfekte verden begyndte at degenerere, det vil sige at den begyndte at lide og dø (Rom. 8:22). I løbet af lang tid, vil denne degenerering have resulteret i alle mulige fejl i levende organismers gener.

Men Kain var en del af den første generation af børn der nogensinde var blevet født. Han (og hans søskende) ville næsten ikke have fået gener med fejl fra Adam og Eva, idet effekten af syndens forbandelse ville være minimal til at begynde med. I en sådan situation kunne brødre og søstre have giftet sig med hinanden (forudsat der var tale om én mand til én kvinde – hvilket er hvad ægteskabet går ud på [Matt. 19:4-6]), uden at være i fare for at få deformt afkom.

På Moses’s tid (omkring 2.500 år senere), ville degenererende fejl være vokset til et sådant omfang, at det var nødvendigt for Gud at give love der forbød brødre og søstre (og andre tæt relaterede) at gifte sig med hinanden (3. Mos. 18 – 20).11

(Desuden var der på dette tidspunkt masser af mennesker på jorden og det var ikke længere nødvendigt med disse tætte relationer i ægteskaber.)

Der synes at være tre tæt forbundne årsager til at lovene mod ægteskab mellem søskende blev indført:

1. Som vi allerede har set, var det nødvendigt at beskytte mennesket mod den øgede risiko for at producere deformt afkom.

2. Guds lov var en måde at holde den Jødiske nation stærk, rask og i Guds formål

3. Lovene var en måde at beskytte individdet, familiestrukturen og samfundet som sådan. Meningen var ikke at minimere de psykiske skader der opstår som følge af et incestforhold.

Kain og landet Nod

Nogle hævder at passagen i 1. Mos. 4:16-17 betyder at Kain drog til landet Nod, hvor han fandt sig en hustru. De konkluderer derfor at der må have været andre racer på jorden, der ikke var efterkommere af Adam.

Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod øst for Eden. Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enok. Så byggede han en by og gav den navn efter sin søn Enok.

På baggrund af ovenstående er det klart at ALLE mennesker, inklusive Kains hustru, er Adams efterkommere. Men teksten siger IKKE at Kain tog til Nod og fandt sig en hustru. John Calvin siger i en kommentar om disse vers:

”Af sammenhængen kan vi se at Kain havde giftet sig, inden han dræbte sin bror, ellers ville Moses have nævnt ægteskabet.”12

Kain blev gift FØR han tog til Nod. Han fandt ikke sin hustru der, men han ”lå med” (havde seksuelt samvær med) hende.13

Hvem var Kain bange for?

(1. Mos. 4:14)

Nogle mener at der må have været mange mennesker på jorden, udover Adam og Evas efterkommere, ellers havde Kain ingen grund til at være bange for at blive dræbt fordi han slog Abel ihjel.

For det første, så ville det kun være mennesker der var i familie med Abel der kunne være interesseret i at slå Kain ihjel!

For det andet, blev Kain og Abel født længe før Abels død. 1. Mos. 4:3 siger:

          Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren.

Læg mærke til ordet ”engang”. Vi ved at Set blev født da Adam var 130 år gammel (1. Mos. 5:3), og at Eva så ham som en ”erstatning” for Abel (1. Mos. 4:25). Der kan derfor være gået 100 år eller mere fra Kains fødsel til Abels død – hvilket giver rigeligt med tid til at andre af Adam og Evas børn kan have stiftet familie og fået børn. Da Abel blev dræbt, kan der have været adskillige efterkommere efter Adam og Eva, i adskillige generationer.

Hvor kom teknologien fra?

Nogle påstår, at for at Kain kunne tage til Nod og bygge en by, skulle han have brug for en masse teknologi der allerede må have været i landet, antageligt udviklet af andre ”racer”.

Adam og Evas efterkommere var intelligente mennesker. Vi får at vide at Jubal lavede musikinstrumenter, nemlig citer og fløjter (1. Mos. 4:21), og Tubal-Kain arbejdede med kobber og jern (1. Mos. 4:22).

På grund af den intense evolutionære indoktrinering tror mange mennesker i dag, at deres generation er den mest avancerede der nogensinde har været på denne planet. Men det at vi har jetfly og computere betyder ikke, at vi er de mest intelligente eller avancerede. Disse moderne teknologier er i virkeligheden et resultat af at have indsamlet viden.

Vi må huske på, at vore hjerner har lidt under 6000 års (siden Adam) forbandelse. Vi er voldsomt degenererede i sammenligning med mennesker der levede for mange generationer siden. Det er slet ikke sikkert at vi er nær så intelligente eller opfindsomme som Adam og Evas børn. Skriften giver os lige fra begyndelsen et glimt af noget der ligner avanceret teknologi.

Kain havde den viden og de evner der skulle til for at bygge en by!

Konklusion

En af grundene til at mange kristne ikke kan svare på spørgsmålet om Kains hustru er, at de ser på nutidens verden (og de problemer der ville følge af at gifte sig med en nær slægtning) og ikke på de klare historiske optegnelser Gud har givet os.

De forsøger at tolke 1. Mosebog ud fra vores nuværende situation, i stedet for at forstå den sande Bibelske verdenshistorie og de forandringer der er sket som en følge af syndefaldet. Fordi de ikke bygger deres verdenssyn på skriften, men i stedet antager et verdsligt syn på Bibelen, kan de ikke se de mest simple svar.

1. Mosebog indeholder beretningen om den Gud der var tilstede da historien udspillede sig. Det er ord fra Ham der ved alt, og som er et pålideligt vidne om fortiden. Derfor, når vi bruger 1. Mosebog som basis for forståelsen af historien, giver det hele mening, en mening som ellers ville være skjult i mysterier. Ser du, hvis evolutionen er sand, så har videnskaben et endnu større problem at forklare end det om Kains hustru – nemlig, hvordan mennesket i det hele taget kunne udvikle sig gennem mutationer (fejl), idet den proces ville have gjort alle børn deforme? Det faktum at mennesker er i stand til at frembringe afkom der i det store hele ikke er deforme, er et vidne om skabelsen, ikke om evolution.

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte et Answers in Genesis kontor i nærheden af dig. (Se adresserne i omslaget.)

Answers in Genesis (Svar i 1. Mosebog) ønsker at ære Gud, Skaberen og at bekræfte Bibelens sande beretning om menneskets og verdens oprindelse.

En del af denne sande historie er at Adams oprør bragte død, lidelse og adskillelse fra Gud ind i denne verden. Vi kan se resultaterne overalt. Men heldigvis har Gud gjort noget ved det.

          ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Joh 3:16)

Jesus Kristus, vor Skaber, var syndfri. Alligevel led han død og adskillelse fra Gud for at opfylde Hans Faders hellige og retfærdige krav. Derfor:

Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. (Joh 3:18)

(Kontakt venligst det nærmeste Answers in Genesis kontor hvis du ønsker at høre mere om hvad Bibelen siger om at modtage evigt liv – se adresserne.) 1. En Hollywood version af den berømte Scopes retssag.
 2. Ken Ham. 1996 ”The Wrong Way Round!”
  Creation ex nihilo. Vol 18(3). Side 38-41.
 3. Menton, David. 1997. “Inherit the Wind: An Historical Analysis”. Creation ex nihilo. Vol 19(1). Side 35-8
 4. Contact. 11. Juli 1997. En Robert Zemeckis Film. Warner Bros. Bygget på bogen Contact af Carl Sagan, 1985. Pocket Books, New York.
 5. Verdens mest berømte retssag, Tenessee Evolution Case (En ord-for-ord rapport). 1990 Bryan College (gengivet efter originalen). Side 302.
 6. Contact. 11. Juli 1997. En Robert Zemeckis Film. Warner Bros. Bygget på bogen Contact af Carl Sagan, 1985. Pocket Books, New York.
 7. Sagan, Carl. 1985. Contact. Pocket Books, New York. Side 19-20.
 8. Appologetik – fra det græske ord απολογιο (apologia), betyder “at forsvare”. Kristen apologetik er muligheden for at forsvare vor tro på Jesus Kristus og vort håb om frelse gennem ham, som udtrykt i 1. Peter 3:15. Dette kræver grundig kendskab til Skriften, inklusive læren om skabelsen, syndefaldet, forbandelsen, syndfloden, jomfrufødslen, Jesu Kristi liv og levned, korset, korsfæstelsen, opstandelsen, himmelfarten, løftet om genkomsten og den nye himmel og jord. Derefter skal man være i stand til at forklare disse forskellige doktriner klart og logisk, på en måde der retfærdiggør éns tro og håb i Kristus.
 9. Eva var, på en måde, en ”efterkommer” af Adam, idet hun var skabt af ham og derfor havde en biologisk forbindelse til ham (1. Mos. 2:21-23).
 10. Josephus, Flavius. (Oversat af William Whiston, A. M.) 1981. The Complete Works of Josephus. Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan. S. 27.
 11. Et andet eksempel kunne være Isaks hustru, Rebekka – hun var Isaks halvkusine (1. Mos. 24:15).
 12. 3. Mosebog 18-20.
 13. Nogle har hævdet at dette betyder at Gud ændrede mening ved at ændre lovene. Men Gud ændrede ikke mening fordi Gud aldrig ændrer mening. Han introducerede nye love for vores skyld fordi syndefaldet bragte ændringer.
 14. Calvin, John. 1979, genoptrykt. Commentaries on The First Book of Moses Called Genesis. Baker House, Grand Rapids, Michigan. Vol. 1. S. 215.
 15. Selv om Calvins forslag angående denne sag ikke er korrekt, var der stadig masser af tid for adskillige af Adam og Evas efterkommere til at flytte væk og slå sig ned i andre områder, for eksempel i landet Nod.

Help Translate

Please help us provide more material in Danish.

Help Translate

Visit our English website.