Chapter 6

Waar kwam Kaïns vrouw vandaan?

Waar kwam Kaïns vrouw vandaan?

Is zij de vrouw over wie het meest is gediscussieerd in de geschiedenis?

We kennen zelfs haar naam niet, maar toch werd er over haar gediscussieerd tijdens die bekende rechtszaak waarin schepping of evolutie aan de orde kwam, de bekende Scopes-proces in de Verenigde Staten. Kaïns vrouw komt voor in de films zoals ‘Inherit the Wind’1 en in ‘Contact’2 (het boek en de film). En ze is al honderden jaren wereldwijd onderwerp van verhitte discussies.

Bijbelsceptici maken keer op keer dankbaar gebruik van Kaïns vrouw in hun pogingen het bijbelboek Genesis als waarheidsgetrouw historisch verslag in diskrediet te brengen. En jammer genoeg zijn de meeste christenen niet in staat een adequaat antwoord op de vraag te geven wie Kaïns vrouw was. Het gevolg daarvan is dat het lijkt alsof de christenen niet in staat zijn het gezag van de Schrift en dus van het christelijk geloof te verdedigen.

Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt een conversatie die deel uit maakte van het eerder genoemde Scopes Trial, een inmiddels historische Amerikaanse rechtszaak die plaatsvond in 1925 in Tennesee. William Jennings Bryan was de officier van justitie en hij was de partij die in die zaak het christelijke geloofverdedigde. Hij bleek niet in staat om een vraag van Clarence Darrow, de advocaat van de sterk anti-christelijke Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU te beantwoorden. Kijk maar eens naar het volgende letterlijk vastgelegde gedeelte uit de rechtszaak waar Darrow vragen stelt aan Bryan:

Vraag [V]: Heeft u ooit kunnen ontdekken waar Kaïn zijn vrouw vandaan kwam?

Antwoord [A]: Nee meneer, ik laat die vraag over aan agnostici.

[V]: U heeft het nog nooit uitgezocht?

[A]: Ik heb er nog nooit naar gezocht.

[V]: U heeft er nog nooit naar gezocht?

[A]: Nee.

[V]: De Bijbel zegt toch dat hij een vrouw had? Waren er toen andere mensen op de aarde?

[A]: Daar kan ik niets over zeggen

[V]: U kunt daar niets over zeggen. Heeft u daar nooit over nagedacht?

[A]: Heb ik me nooit druk over gemaakt.

[V]: Er staan geen anderen opgetekend, maar toch Kaïn kreeg een vrouw.

[A]: Dat is wat de Bijbel zegt.

[V]: Maar u weet niet waar ze vandaan kwam?3

Uit de hele wereld stortten de media zich op deze rechtszaak en wat ze hoorden heeft een grote invloed gehad op het het christendom tot op de dag van vandaag: Christenen zijn niet in staat de Bijbelse weergave te verdedigen!

Meer recent werd ditzelfde voorbeeld gebruikt door Carl Sagan in zijn boek Contact 2 (een enorme bestseller in het Engelse taalgebied)en kwam het voor in de gelijknamige film.4 In het boek lezen we dat de (verzonnen) hoofdpersoon Ellie geen goede antwoorden kreeg op haar vraag over Kaïns vrouw. Zij stelde die aan de vrouw van de voorganger die de gespreksgroep van een kerk leidde:

Ellie had nooit eerder de Bijbel serieus gelezen…Dus tijdens het weekend voorafgaand aan de eerste bijeenkomst, las ze onbevangen die stukken waarvan zij dacht dat het de belangrijke delen van het Oude Testament waren. Zij herkende onmiddellijk dat er twee verschillende en onderling tegengestelde scheppingsverhalen bestonden en kon er niet achter komen met wie Kaïn nou precies was getrouwd 5

Sagan gebruikte op een handige manier gewone vragen (zoals die over Kaïns vrouw) die vaak op christenen afkomen, in een poging om als het ware te bewijzen dat de Bijbel vol staat met tegenstellingen en dus niet verdedigbaar is.

De pijnlijke waarheid is dat de meeste christenen deze vragen inderdaad niet kunnen beantwoorden! Maar toch…die antwoorden zijn voorhanden! Het is omdat de meeste kerken tekort schieten in het onderwijs op het gebied van de apologetiek6, de verdediging van het Woord van God, in het bijzonder Genesis. Met gevolg dat de meeste gelovigen in de kerk niet bereid zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in hen is (zoals staat in 1 Petrus 3:15.

Waarom is het zo belangrijk?

Veel sceptici hebben beweerd dat als Kaïn een vrouw heeft gehad, er dus andere groepen mensen op aarde moeten hebben geleefd die niet afstamden van Adam en Eva.

Dit punt is is voor veel mensen een struikelblok om het scheppingsverhaal te accepteren op de manier waarop het in Genesis verwoord staat, waarbij één man en één vrouw aan het begin van de geschiedenis hebben gestaan.

Wie het Evangelie wil verdedigen, moet duidelijk kunnen aantonen dat alle mensen nakomelingen zijn van één man en één vrouw (Adam en Eva). Want alleen nakomelingen van Adam en Eva kunnen worden gered. En dus zullen gelovigen in staat moeten zijn een verklaring voor de vrouw van Kaïn te geven en duidelijk kunnen laten zien dat ook zij een afstammeling van Adam en Eva was. Het Bijbelgedeelte dat hierop betrekking heeft, is Genesis 4:1-5:5.

Een vraag die het meest gesteld wordt aan diegenen die voordrachten houden over de schepping, is: “Waar kwam Kaïns vrouw vandaan?” Om deze vraag goed te beantwoorden, zullen we eerst moeten kijken naar het belang van deze vraag voor de betekenis van het Evangelie.

De eerste mens

Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12)

We lezen in 1 Korintiërs 15:45 dat Adam de ‘eerste mens’ was. God heeft in het begin niet een hele groep mensen gemaakt.

De Bijbel is er duidelijk over dat alleen de nakomelingen van Adam gered kunnen worden. Romeinen 5 leert ons dat we zondigen omdat Adam gezondigd heeft. De doodstraf die Adam als eerste heeft ontvangen als straf op zijn zonde van rebellie, is doorgegeven aan al zijn nakomelingen.

Adam was het hoofd van het menselijk ras toen hij ‘viel’. Daarom zijn ook wij die uit hem zijn voortgekomen, eveneens ‘gevallen’. En dat heeft tot gevolg dat we allen van God gescheiden zijn. Het uiteindelijke gevolg van de zonde zou zijn dat wij in onze zondige staat eeuwige afgescheiden van God zouden zijn. Maar het goede nieuws is dat er voor ons een weg terug is naar God.

Omdat het een mens was die zonde en dood in de wereld bracht, hebben alle nakomelingen van Adam een zondeloos Mens nodig om te betalen voor de straf op de zonde en de doodstraf die daarvan het gevolg is. Maar.. de Bijbel is er duidelijk over dat ’allen gezondigd hebben’ (Romeinen 3:23). Wat is de oplossing?

De laatste Adam

God voorzag in de oplossing en zorgde voor een manier om de mens te verlossen uit zijn ellendige situatie. Paulus legt in 1 Korintiërs 15 uit dat God voor een andere Adam zorgde! De Zoon van God nam de menselijke natuur aan en werd zo waarachtig mens – de volmaakte Mens- maar nog steeds een mens, iemand die aan ons verwant was! Hij wordt de ‘laatste Adam’ genoemd (1 Korintiërs 15:45), omdat Hij de plaats innam van de eerste Adam. Hij werd de nieuwe ‘eerste mens’ en omdat Hij zonder zonde was, is Hij in staat geweest de straf op de zonde te betalen:

“Want daar de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” (I Korintiërs 15:21, 22)

Christus onderging de dood (de straf op de zonde) aan het kruis en vergoot Zijn bloed (’…zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving…’ - Hebreeën 9:22). Daarom kan diegene die zijn vertrouwen stelt in wat door Christus is volbracht op het kruis, met berouw over de zonde van rebellie (in Adam) terugkeren naar God en met Hem verzoend worden.

De conclusie hiervan is dat alleen nakomelingen van de eerste mens Adam gered kunnen worden.

Allen verwant

De Bijbel bestempelt alle mensen als zondaars, en wij zijn allemaal familie van elkaar (Handelingen 17:26: Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen …”) Daarom heeft het Evangelie alleen betekenis wanneer er vanuit gegaan wordt dat alle levende mensen en allen die ooit geleefd hebben (met uitzondering van de eerste vrouw7) , afstammelingen zijn van de eerste mens Adam. Als dat niet zo zou zijn, kan het Evangelie niet worden uitgelegd en evenmin verdedigd.

In het begin was er dus maar één mens – gemaakt uit het stof van de aarde (Genesis 2:7)

Dit betekent ook, dat Kaïns vrouw een nakomeling van Adam geweest is. Ze zou niet uit een ander ’ras’ van mensen hebben kunnen komen en moet daarom één van Adams nakomelingen zijn geweest.

De eerste vrouw

In Genesis 3:20 lezen we “En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.” Met andere woorden: alle mensen met uitzondering van Adam zijn nakomelingen van Eva. Zij was de eerste vrouw.

Eva was gemaakt uit Adams zijde ( Genesis 2:21-24) en dat was een unieke gebeurtenis. In het nieuwe testament gebruiken Jezus (Mattheus 19:4-6) en Paulus (Efeziers 5:31) deze waargebeurde en eenmalige gebeurtenis als het leerstellige fundament voor het huwelijk tussen één man en één vrouw.

Verder lezen we in Genesis 2:20, dat toen Adam naar de dieren keek hij geen levensgezel zag - van zijn soort was er geen.

Uit dit alles blijkt overduidelijk dat er vanaf het begin slechts één vrouw was, Adams vrouw. En dat er nooit andere vrouwen hebben rondgelopen die niet de nakomelingen van Eva waren.

En daarom: als christenen niet in staat zijn te verdedigen dat alle mensen (inclusief de vrouw van Kaïn) hun afstamming uiteindelijk tot Adam en Eva kunnen terugvoeren, hoe valt dan het Evangelie uit te leggen en te begrijpen? Hoe kunnen zij het verantwoorden zendingswerkers naar elk volk en elk land op aarde uit te sturen? Daarom is het van groot belang om in staat te zijn de vragen over de vrouw van aangaande Kaïn te beantwoorden en zo te laten zien datdat christenen wel degelijk in staat zijn het Evangelie en alles wat het leert, te verdedigen.

Wie was Kaïn?

Kaïn was het eerste kind van Adam en Eva dat in de Schrift vermeld wordt (Genesis 4:1). Hij en zijn broers, Abel (Gen 4:2) en Seth (Gen 4:25) behoorden tot de eerste generatie kinderen die ooit op deze aarde geboren zijn.

Hoewel deze drie mannen met name genoemd worden, hadden Adam en Eva nog andere kinderen.

Kains broers en zussen

In Genesis 5:4 lezen we een tekst die het leven van Adam en Eva opsomt. “En de dagen van Adam nadat hij Seth verwekt had waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochters.”

Gedurende hun leven kregen Adam en Eva een aantal mannelijke en vrouwelijke nakomelingen. De Joodse historicus Flavius Josephus schreef: …het aantal kinderen van Adam was volgens de oude traditie, 33 zonen en 23 dochters.” ‘8

De Bijbel vertelt ons niet hoeveel kinderen Adam en Eva hebben gekregen. Als we echter kijken naar hoe lang Adam en Eva leefden (Adam leefde 930 jaar, Genesis 5:5) is het redelijk aan te nemen dat het er veel waren. Vergeet niet dat hun was opgedragen ”vruchtbaar en talrijk te zijn” (Gen 1:28).

De vrouw

Als we nu uitsluitend van de Schrift uitgaan, zonder enige persoonlijk vooroordeel of andere buiten-Bijbelse ideeën, was er in het begin alleen de eerste generatie. Broers moeten met zussen zijn getrouwd, anders zouden er geen volgende generaties geweest zijn.

Ons wordt niet verteld wanneer Kaïn trouwde of details van andere huwelijken en kinderen gegeven. Maar we kunnen met zekerheid zeggen dat de vrouw van Kaïn ofwel een zus was of een nauwe verwant.

Bezwaren

Gods wetten

Veel mensen verwerpen onmiddellijk de conclusie dat Adams en Eva's zonen en dochters met elkaar huwden, zich hierbij beroepend op de wet tegen een huwelijk tussen broer en zus. Sommigen zeggen dat je geen familielid kunt trouwen. Maar als je geen verwante zou willen trouwen, dan is het onmogelijk om met wie dan ook te trouwen! Want een vrouw is verwant aan haar man zelfs voordat ze getrouwd is, omdat alle mensen afstammen van Adam en Eva - allen zijn van één bloede. De wet die het huwelijk verbiedt tussen naaste familieleden werd niet eerder gegeven dan in de tijd van Mozes (Leviticus 18-20). Mits het huwelijk een verbintenis was tussen één man en één vrouw voor het leven (gebaseerd op Genesis 1 en 2), was het (voor de tijd van Mozes) geen ongehoorzaamheid aan Gods wetten als naaste verwanten (zelfs broers en zussen) huwden.

Vergeet niet dat Abraham met zijn halfzus trouwde (Genesis 20:12). 9 God zegende deze echtvereniging met het voortbrengen van de Hebreeën via Izak en Jacob. Het was niet eerder dan na zo’n 400 jaar dat God Mozes wetten gaf die dergelijke huwelijken verboden.10

Biologische afwijkingen

Vandaag de dag zijn een huwelijk en het krijgen van kinderen tussen broer en zus (en halfbroer en halfzus etc.) bij de wet verboden.

Nu is het waar dat kinderen die geboren worden uit een huwelijk tussen broer en zus een grotere kans hebben op misvormingen. Feitelijk is het zo dat hoe nauwer het echtpaar verwant is, des te groter de kans is dat de nakomelingen misvormd zijn. Dit is ook voor een leek eenvoudig te begrijpen zonder in te gaan op alle technische details.

Iedereen erft één gen van elke set van zijn ouders. Helaas bevatten genen heden ten dage veel fouten (door de zonde en de vloek) en deze fouten openbaren zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die hun haar tot over hun oren laten groeien om te verbergen dat het ene oor lager zit dan het andere, of misschien staat iemands neus niet helemaal in het midden van het gezicht, of misschien is iemands kaak misvormd etc. Laten we er niet om heen draaien. De belangrijkste reden waarom we iemand normaal vinden of niet is onze gemeenschappelijke overeenkomst dit zo te doen!

Hoe nauwer mensen verwant zijn, des te groter de kans is dat ze dezelfde fouten in hun genen hebben omdat zij deze geërfd hebben van dezelfde ouders. Daarom kunnen broer en zus vaker dezelfde fouten in hun genen hebben. Een kind als gevolg van de vereniging tussen broer en zus kan hetzelfde slechte gen erven op hetzelfde genenpaar met als resultaat twee slechte kopieën en ernstige afwijkingen.

Echter hoe verder verwant ouders zijn, hoe aannemelijker het is dat ze verschillende fouten in hun genen hebben. Kinderen die één set met genen van elke ouder erven, hebben uiteindelijk paren met genen met het grootste aantal slechte genen in elk paar. De goede genen hebben de neiging de slechte te overheersen zodat een afwijking (althans de grotere) niet voorkomt. Bijvoorbeeld in plaats van compleet misvormde oren heeft die persoon slechts scheefstaande oren. (Hoewel in het algemeen het menselijke ras langzaam aan het degenereren is, doordat fouten generatie na generatie opbouwen.)

Echter deze huidige situatie was niet van toepassing op Adam en Eva. Toen de eerste twee mensen werden geschapen, waren ze lichamelijk volmaakt. Alles wat God had gemaakt was ’zeer goed’ (Genesis 1:31). Dat betekent dat hun genen perfect waren, zonder fouten! Maar toen de zonde in de wereld kwam (door Adam – Genesis 3:6, Romeinen 5:12), vervloekte God de wereld zodat de volmaakte schepping begon te degenereren, dat wil zeggen dat er dood en verval kwam (Romeinen 8:22). Over duizenden jaren heeft dit verval geresulteerd in allerlei fouten in het genetische materiaal van levende organismen.

Maar Kaïn behoorde tot de eerste generatie kinderen die geboren zijn. Hij (en ook zijn broers en zussen) moeten praktisch geen onvolkomen genen hebben geërfd van Adam en Eva, want het effect van de zonde en vloek was in het begin uiteraard minimaal (omdat het een tijd duurt voordat kopieerfouten opstapelen). In die situatie zouden broer en zus met Gods toestemming hebben kunnen trouwen zonder het gevaar te lopen op nakomelingen met aangeboren afwijkingen.

In de tijd van Mozes (ongeveer 2500 jaar later), zouden deze fouten in het menselijke geslacht tot zo’n hoeveelheid zijn opgebouwd dat God het noodzakelijk achtte wetten in te stellen die het huwelijk tussen broer en zus (en naaste familieleden) verbiedt (Leviticus 18-20). 11 (Bovendien waren er tegen die tijd voldoende mensen op de aarde aanwezig en was er dus geen noodzaak meer voor huwelijken tussen naaste familieleden).

Alles overziend blijken er dus drie samenhangende redenen te zijn voor de wetten die een huwelijk tussen nauwe verwanten verbiedt.

 1. Zoals al eerder genoemd is er een noodzaak om bescherming te bieden tegen het risico van geboorteafwijkingen.
 2. Gods wetten waren behulpzaam bij het sterk en gezond houden van het Joodse volk overeenkomstig het plan van God.
 3. Deze wetten dienden ter bescherming van het individu, de familiestructuur en de gemeenschap als geheel. De psychologische schade veroorzaakt door incestueuze relaties dient ook niet onderschat te worden.

Kaïn en het Land Nod

Sommigen beweren dat de passage in Genesis 4:16-17 betekent dat Kaïn naar het land Nod ging en daar een vrouw vond. Dus concluderen ze dat er een ander ras van mensen moet zijn geweest op aarde, die niet afstamden van Adam, waaruit Kaïns vrouw voortkwam.

“Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des Heren en ging wonen in het land Nod, ten Oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon: Henoch.”

Van wat hiervoor is geschreven, is het duidelijk dat alle mensen, inclusief Kaïns vrouw, afstammelingen zijn van Adam. De passage zegt niet dat Kaïn naar het land van Nod ging en daar een vrouw vond. Johannes Calvijns commentaar op dit gedeelte luidt:

“Vanuit de context kunnen we afleiden dat voordat Kaïn zijn broer doodde, hij een vrouw had getrouwd; anders zou Mozes op dit punt iets hebben vermeld over zijn huwelijk.” 12

Kaïn was getrouwd vóór hij naar het land Nod ging. Hij vond er zijn vrouw niet, maar “bekende” (had seksuele omgang met) haar.

Voor wie was Kaïn bang? (Genesis 4:14)

Sommigen beweren dat er veel mensen op de aarde moeten hebben gewoond die niet van Adam en Eva afstamden. Anders zou Kaïn niet bang zijn geweest voor mensen die hem zouden willen doden omdat hij Abel had gedood.

Ten eerste, in de dagen vóór de burgerlijke overheid was ingesteld om moordenaars te straffen (Gen. 9:6) zou iemand Kaïn alleen iets hebben willen aandoen voor het doden van Abel als diegene in nauwe relatie met Abel zou hebben gestaan.

Ten tweede, Kaïn en Abel waren heel veel eerder geboren dan het moment van Abels dood. Genesis 4:3 zegt:

“het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands de HEERE offer bracht”.

Let op de zin ’ten einde van enige dagen’. We weten ook dat Seth geboren is toen Adam 130 jaar oud was (Genesis 5:3) en dat Eva hem zag als een vervanging voor Abel (Genesis 4:25). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de tijdsperiode tussen de geboorte van Kaïn en Abels dood wel 100 jaar of meer kan zijn geweest. Tijd genoeg voor de ander kinderen van Adam en Eva om te trouwen en kinderen en kleinkinderen te krijgen. Tegen de tijd dat Abel werd gedood zou er wel eens een behoorlijk aantal, zelfs meerdere generaties, nakomelingen, van Adam en Eva kunnen zijn geweest.

Waar kwam de technologie vandaan?

Sommigen beweren dat als Kaïn naar het land Nod ging om daar een stad te bouwen, hij veel technische kennis nodig had die dus al in dat land aanwezig moet zijn geweest, dus ontwikkeld door andere ’rassen’.

Adams en Eva’s nakomelingen waren echter erg intelligente mensen. Er staat vermeld dat Jubal muziekinstrumenten maakte zoals de harp en orgel (Genesis 4:21) en dat Tubal-Kaïn werkte met brons en ijzer (Genesis 4:22).

Als gevolg van intensieve evolutionaire indoctrinatie hebben veel mensen vandaag de dag het idee dat onze generatie de meest intelligente is die ooit op deze planeet leefde. Maar dat wij straalvliegtuigen en computers hebben, betekent nog niet dat wij het intelligentst zijn. Deze moderne technologieën zijn het resultaat van een opeenstapeling van kennis. We staan op de schouders van degenen die ons voorgegaan zijn.

Onze hersenen hebben 6000 jaar (sinds Adam) onder de vloek geleden. Wij zijn sterk gedegenereerd vergeleken met de mensen vele generaties geleden. Misschien zijn we bij lange na niet zo intelligent of inventief als de kinderen van Adam en Eva. De Schrift geeft ons een glimp van wat lijkt op grote inventiviteit vanaf het begin.

Kaïn bezat de kennis en het talent om te weten hoe een stad te bouwen!

Conclusie

Een van de redenen waarom veel christenen geen antwoord kunnen geven op de vraag over Kaïns vrouw, is omdat ze geneigd zijn zich op de hedendaagse wereld te richten (en op de problemen die samenhangen met huwelijken tussen verwante familie) en het duidelijke historische verslag dat God ons heeft gegeven, niet begrijpen.

Ze proberen Genesis te interpreteren vanuit onze huidige situatie, in plaats van de ware Bijbelse geschiedenis van de wereld te begrijpen en de veranderingen die daarin zijn opgetreden als gevolg van de zonde. Omdat ze hun wereldbeeld niet baseren op de Schrift maar een seculiere manier van denken toepassen op de Bijbel, zijn ze blind voor de eenvoudige antwoorden.

Genesis is het verslag van God Die er bij was toen geschiedenis werd gemaakt. Het is het Woord van Eén Die alles weet en Die een betrouwbaar Getuige van het verleden is. Als we daarom Genesis als basis nemen om de geschiedenis te begrijpen, kunnen we iets zinnigs zeggen over vragen die anders een raadsel zouden blijven. Want wanneer de evolutietheorie waar zou zijn, dan heeft de wetenschap een groter probleem uit te leggen dan de vraag over Kaïns vrouw. Namelijk, hoe zou in de eerste plaats, de mens ooit ontstaan kunnen zijn uit mutaties (fouten), daar dit proces een ieder zijn kinderen zou misvormen? Allen al het feit dat de mens nakomelingen voortbrengt die grotendeels niet misvormd zijn getuigt van schepping, geen evolutie.

Footnotes

 1. Een Hollywood uitvoering van de bekende rechtszaak, het Scopes Trial. De uitvoering claimde niet gebaseerd te zijn op de echte rechtszaak, maar was duidelijk bedoeld om als een afspiegeling van het bekende Scopes Trial door te gaan.
  K. Ham, ‘The Wrong Way Round!’ Creation 18(3):38–41, 1996.
  D. Menton, ‘Inherit the Wind: An Historical Analysis,’ Creation 19(1):35–38, 1997. Menton toont duidelijk aan hoe grof de uitvoering zaken verdraaid en hoe vooringenomen anti-christelijk het is.
 2. Contact. Uitgebracht op 11 juli 1997, een film van Robert Zemeckis Film, Warner Bros., gebaseerd op Contact door Carl Sagan, Pocket Books, New York, 1985.
 3. The World’s Most Famous Court Trial, The Tennessee Evolution Case (een woord voor woord verslag), Bryan College, p. 302, 1990 (herdruk van de oorspronkelijke uitgave).
 4. Contact. Uitgebracht op 11 juli 1997, een film van Robert Zemeckis Film, Warner Bros., gebaseerd op Contact door Carl Sagan, Pocket Books, New York, 1985.
 5. Apologetics— van het Griekse woord apologia, wat betekent, zich verdedigen. Christelijke apologetiek is het verdedigen van ons geloof in Jezus Christus en onze hoop in Hem voor onze redding (1 Peter 3:15). Hiervoor is een diepgravende kennis van de Schrift nodig, met inbegrip van de leerstellingen van schepping, de eerste zonde, de vloek, de zondvloed, de maagdelijke ontvangenis, het leven en het werk van Jezus Christus hier op aarde, het kruis, de kruisiging, de opstanding, hemelvaart, zijn wederkomst en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het houdt in dat men deze leerstellingen logisch verdedigt en zo zijn geloof en hoop in Jezus Christus rechtvaardigt. Tot slot: men moet in staat zijn om deze leerstellingen en de Bijbel in zijn algemeenheid, te verdedigen tegen aanvallen van ongelovigen.
 6. Eva, was feitelijk ook een afstammeling van Adam, namelijk omdat ze van zijn vlees gemaakt was en derhave een biologische band met hem had. (Genesis 2:21–23).
 7. Josephus, Flavius, (vertaald door William Whiston, A.M.) The Complete Works of Josephus, Kregel Publications, Grand Rapids, MI, p. 27, 1981.
 8. Een ander voorbeeld is Isaak vrouw ‘Rebekka”. Zij was een achternicht van Isaak (Genesis 24:15).
 9. Leviticus 18-20.
 10. Sommigen hebben beweerd dat dit zou betekenen dat God van gedachten is veranderd, door Zijn wetten te veranderen. Maar God is niet van gedachten veranderd. Vanwege de veranderingen door de zonde en omdat Hij onveranderlijk is, heeft hij nieuwe wetten gegeven, om ons bestwil. Voorts is in de Bijbel een voortgaande openbaring te zien van de komst van de Messias, die in Gods gedachten was van eeuwigheid af. Zie ook R. Grigg, ‘Unfolding the Plan,’ Creation 20(3):22–24, 1998.
 11. John Calvin, Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis, Baker House, Grand Rapids, MI, Vol. 1, p. 215, 1979.
 12. Zelfs al zou Calvijns suggestie in deze zaak niet juist zijn geweest, dan was er niettemin nog voldoende tijd voor de talrijke nakomelingen van Adam en Eva om uit te waaieren en zich te vestigen in gebieden zoals het land van Nod.

Help vertalen

Help ons alstublieft om meer materiaal in het Nederlands aan te bieden.

Help vertalen

Visit our English website.